Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ishemijskog

NEATEROSKLEROTSKE ARTEROPATIJE KAO UZROK ISHEMIJSKOG UDARA ...

Jovićević M, i sar. Etiologija, mladi ljudi, ishemični moždani udar 324 Klinički centar Vojvodine, Novi Sad Originalni naučni rad Klinika za neurologiju 1 Original study Klinika za psihijatriju 2 UDK 616 .831-005.1-02-053.81/.85 DOI: 10.2298/MPNS1006324J NEATEROSKLEROTSKE ARTEROPATIJE KAO ...

TRANSITORY ISCHEMIC ATTACK- CLINICAL DIAGNOSIS ** TRANZITORNI ...

tornog ishemijskog ataka do javljanja ishemijskog moždanog udara, našli smo da je 50% bolesnika imalo tranzitorni ishemijski atak istog dana, a još 20% njih unutar prethodnog dana, što je potvrdilo našu hipot

Promjene u metabolizmu kortizola nakon ishemijskoga ...

Prosječan nivo kortizola i postotak povišenog kortizola u pacijenata unutar 48 sati i 15 dana nakon ishemijskog CVI (izražen u nmol/L) Period nakon CVI Prosječan nivo kortizola Minimalni nivo kortizola Maksimalni nivo kortizola Postotak povišenog kortizola Do 48 sati 560,9 ± 318,9 115 1586 32% Petnaest dana 426,2 ± 159 ...

ALTEPLAZA U TERAPIJI ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA

aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god. xv, br. 3-4, 2007 aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god.

NEUROINTERVENCIJE 5 – PROGRAM Četvrtak 23.6.2011.

NEUROINTERVENCIJE 5 – PROGRAM Četvrtak 23.6.2011. DIJAGNOZA I LEČENJE ISHEMIJSKOG CVI Radno predsedništvo: Petar Bošnjaković, Dragan Sagić 14.30 - Karotidna bolest i ishemijski CVI – prof. dr Miroslava Živković

Terapija matiËnim stanicama u lijeËenju akutnog infarkta ...

2008;3(9-10):79. I shemijska bolest srca predstavlja danas veliki javno-zdravstveni problem u industrijaliziranim i razvijenim zemljama svijeta. Usprkos napretku u tehnici reperfuzi-je miokarda i novim farmakoloπkim spoznajama lijeËenje posljedica akutnog i kroniËnog ishemijskog oπteÊenja ...

Vodič za akutni ishemijski mo dani udar

Microsoft Word - prva strana. Vodič za akutni ishemijski mo dani udar 2008. godina I64 MKB - 10 ***** ***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *** ***** ***** ***** *** ...

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

Kadojić D, Mišević S, Bradvica I, Barac B, Radanović B, Kadojić M. Petogodišnje praćenje ishoda ishemijskog mo danog udara. Prvi kongres Hrvatskog društva za prevenciji mo danog udara, Zagreb 1999.

Drage koleginice i kolege,

Posebno izdvajamo u ovom trenutku izuzetno aktuelne interventne procedure endovaskularne revaskularizacije kod akutnog ishemijskog mo danog udara, koje su trenutno izuzeno aktuelne kako u svetu tako i kod nas.

THE BURDEN OF STROKE: A GROWING HEALTH CARE AND ECONOMY ...

ishemijskog moždanog udara se smanjuje pri pijenju do dva alkoholna piæa na dan, a kod poveæanog unosa alkohola raste uŁestalost ishemijskog i hemoragijskog moždanog udara.