Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ishod

UTICAJ POJAVE I INTENZITETA VAZOSPAZMA NA ISHOD KOD ...

Eskulap Eskulap 2008;3(1-2):77-81 Studentski radovi Studentski radovi Adresa autora: Blok Partizan 1/11, 21400 Bačka Palanka; E-mail: jelenakrcedinac@yahoo.com UDK 618.831-005-037 UTICAJ POJAVE I INTENZITETA VAZOSPAZMA NA ISHOD KOD PACIJENATA SA RUPTURIRANIM INTRAKRANIJALNIM ANEURIZMAMA ...

UTJECAJ HISTEROSKOPSKE METROPLASTIKE NA NASTANAK, TIJEK I ...

52 IZVORNI ^LANCI ORIGINAL PAPERS Gynaecol Perinatol 2004;13(2):52-61 Klinika za ginekologiju i porodni{tvo Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, Op}a bolnica »Sveti Duh« u Zagrebu UTJECAJ HISTEROSKOPSKE METROPLASTIKE NA NASTANAK, TIJEK I ISHOD TRUDNO]E INFLUENCE OF HYSTEROSCOPIC ...

ISHOD I TRAJANJE INDUCIRANIH PORODA U RODILI[TU OP]E BOLNICE ...

26 METODE I LIJEKOVI METHODS AND DRUGS Gynaecol Perinatol 2003;12(1):26-32 Odjel za ginekologiju i porodni{tvo Op}e bolnice u Bjelovaru ISHOD I TRAJANJE INDUCIRANIH PORODA U RODILI[TU OP]E BOLNICE U BJELOVARU OUTCOME AND DURATION OF INDUCED DELIVERIES IN GENERAL HOSPITAL BJELOVAR Tibor Toth ...

Patohistološki nalaz kao prognostički faktor ishoda ...

Ključne reči: kolorektalne neoplazme; hirurgija, operativne procedure; lečenje, ishod; neoplazme, određivanje stadijuma; histološke tehnike; prognoza.

Rezime Abstract

Rezultati -od vkupniot broj bolni, 69.6% bea so dobar ishod, kaj 14.7% bea utvrdeni sekveli i 15.7% bea so smrten ishod. Od sekvelite najzastapeni bea nevrolo ...

PRIJATELJSKI MECEVI KLUBOVI

kon.ishod prvo poluvreme konacan ishod prvo poluvreme ukupno ukupno nepar par bez hendikepa bez hendikepa kon.ishod nepar odbojka-italija (m) ...

Utjecaj različitih čimbenika na rezultate testiranja ...

Naša je studija pokazala da je ishod ispiti-vanja antimikrobne osjetljivosti kliničkog izolata Tablica 1. Utjecaj duljine inkubacije i temperature na vrijednost promjera zone inhibicije ...

KLINI^KI ZNA^AJ I NADZOR VISOKORIZI^NIH TRUDNO]A THE CLINICAL ...

Djelovanje infekcije na trudnicu uglavnom je poznato i predvidivo, dok je ishod infekci-je u fetusa ovisan o vrsti, broju i virulenciji uzro~nika, putu ulaska uzro~nika, ...

AKUTNI MIOKARDNI INFARKT SKOR I EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI U ...

I pored EKG evidentnog akutnog infarkta miokarda, zbog pridruženih uticaja na smrtni ishod iz studije su isključeni i pacijenti sa uroĎenim i stečenim srčanim manama, ...

Salt Lake City School District

... Intervencija Intervention Plan Plan za intervenciju Behavior Intervention Plan Plan za intervenciju u ponašanju Issues Ishod, rezultat, predmet raspravljanja ...