Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ispitanika

Analiza stepena ezofagitisa, hromendoskopskog i histološkog ...

Umno avanje papila ( p = 0,0001), elongacija papila ( p = 0,002), hiperplazija bazalnih ćelija ( p = 0,0001), vasku-Sl. 1 - Hromoendoskopski nalaz kod ispitanika sa endoskopskim znacima gastroezofagusnog refluksa (ERB) i bez endoskopskih znakova gastroezofagusnog refluksa (NERB) Tabela 1 Prisustvo ...

Ispitivanje kvaliteta ivota bolesnika sa multiplom sklerozom

Kriterijumi za uključivanje u studiju bili su dijagnoza MS (McDonaldovi kriteri-jumi), uzrast 18-60 godina, EDSS ( The Expanded Disability Status Scale ) < 8 i pismena saglasnost ispitanika.

INFEKCIJA EPSTEIN-BARR VIRUSOM U POPULACIJI NOVOG SADA THE ...

U grupi ispitanika bilo je 347 osoba muškog i 341 osobu enskog pola. Dijagnostika mononukleoze vršena je serološki-pomoću ELISA testova za dokazivanje IgM i IgG antitela protiv EBV u serumima ispitanika, proizvođača HUMAN (Wiesbaden, Germany).

STEATOZA JETRE U PACIJENATA SA hIPERLIPIDEMIJOM, DEBLJINOM I ...

Od 10 ispitanika kontrol-ne skupine sa diabetesom samo 2 ispitanika su imali patološki nalaz ultrazvuka jetre. Razlika u broju ispitanika sa patološkim nalazom ultra-zvuka jetre između ispitanika eksperimentalne i kontrolne skupine nije slučajna i ona iznosi p =.01.

Uvod

nih i nedijabetesnih ispitanika. Materijal i metode. 150 ispitanika uključenih u istraživanje podeljeno je u tri grupe: 50 ispitanika sa diabetes mellitusom tip 1 bili su prva

Prisustvo riziko faktora za diabetes mellitus tip 2 kod ...

ispitanika muškog pola i 48% ispitanika ženskog pola ima obim struka I i II rizika, oba pola su u prilino veli kom procentu (40%) neaktivna, veliki procenat ispitanika

_2003; 31(1-2)47-50 Krdzic

Od infektivnih glomerulskih bolesti i infekcije infekcije mokra}nih puteva, akutni poststreptokokni glomerulonefritis je uzrok hematurije u 15 ispitanika (25%), TBC bubrega u 4 ispitanika (6,66%), infekcije mokra}nih puteva u 10 ispitanika (16,66%), a wihov naj~e{}i uzro~nik je E.colli (8,33%).Od ...

APOPTOZA LIMFOCITA PERIFERNE KRVI BOLESNIKA OBOLELIH OD B ...

Zaklju~ak: Zaklju~ak: Limfociti bolesnika obolelih od B-HLL-a su podlo`niji spontanoj i indukovanoj apoptozi nego limfociti zdravih ispitanika in vitro .

EFFECT OF LOW POWER LASER ON POSTOPERATIVE TRISMUS

Ispirivanje je obavljeno na 48 ispitanika kod kojih je izvršena hirurška ekstrakcija impaktiranog donjeg umnjaka. Kod 24 ispitanika je, osim medikamentne i fizikalne postoperativne terapije, vršeno lasersko zračene hirurških rana i ekstraoralnih biostimulativnih tačaka.

Primena faktorske analize u istra ivanju motoričkih ...

UZORAK ISPITANIKA Uzorak ispitanika u ovom radu izvučen je iz populacije policajaca SUP-a Kragujevac i SUP-a Niš. Oni rade na redovnim du nostima u svojoj organizacionoj jedinici, ali kao psihofizički najsposobniji policajci njihovih SUP-a su i pripadnici PJP-a - jedinice za posebne namene.