Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ispitanike

Efekti Glucosamine Sulfate® i Flex-a-min Complexa® na ...

KOOS skorovanje pokazalo je da kompletniji oporavak imaju ispitanici iz I i II eksperimentalne grupe nakon 28 dana u odnosu na ispitanike koji su uzimali NSAIL (p < 0.05).

Uticaj glikemijskog indeksa namirnica i glikemijskog optereć ...

ugljenih hidrata u odnosu na ispitanike kontrolne grupe, ali rizik od obolevanja nije bio u vezi sa ukupno unetom ko ličinom ugljenih hidrata.

ZAVISNOST OPERATIVNOG U Č ENJA OD SKLONOSTI KA PREUZIMANJU ...

Vođeni ovom idejom podelili smo ispitanike na dve podgrupe – podgrupa manje sklona preuzimanju rizika i podgrupa sklona preuzimanju rizika [8].

Povezanost kliničkih simptoma i minor anomalija u bolesnika ...

Sve studije koje su istraživale pojavnost TMA u bole-snika sa shizofrenijom, neovisno o ljestvici korištenoj za njihovu procjenu, ipak su nedvojbeno pokazale da bolesnici s dijagnozom shizofrenije imaju značajno veći broj TMA u odnosu na zdra-ve, kontrolne ispitanike.

Imunohistohemijska analiza ekspresije α-aktina glatkih ...

Prosečna starost za obe grupe ispitanika iznosila je 42 godine, u kontrolnoj grupi 35 godina za ispitanike muškog pola, a 49 godina za ispitanike enskog pola, raspon 25 do 49 godina dok je u grupi obolelih od hroničnog B-virusnog hepatitisa prosečna starost iznosila 41 godinu za muški pol, 43 ...

Orthodontic tretment of crowding in adult patients (non ...

OHI je varirao od 3,10 za uËenike iz radniËkih obitelji, preko 2,7 za ispitanike iz sluæbeniËkih obitelji, do 3,08 za uËenike iz poljoprivredniËkih obitelji. srednja vrijednost OHI za sve tri skupine bila je 2,93.

AKUTNI MIOKARDNI INFARKT SKOR I EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI ...

Ispitanike predstavljaju pacijenti sa elektrokardiografskim (EKG) znacima infarkta prednjeg zida. Kontrolnu grupu predstavljaju pacijenti sa EKG znacima infarkta zadnje-donjeg zida.

STEATOZA JETRE U PACIJENATA SA hIPERLIPIDEMIJOM, DEBLJINOM I ...

Razlike u vrijednostima nivoa holesterola i triglicerida u serumu ispitanika eksperimentalne skupine u odnosu na ispitanike kontrolne skupine nije slučajna i ona iznosi p < .0001.

PSIHIJATRIJSKI ASPEKT POČINILACA KRIVIČNOG DELA UBISTVA I ...

Studija je obuhvatila ispitanike sa teritorije Vojvodi-ne, a istra ivanje je vršeno na Institutu za psihijatriju - Centar za sudsku psihijatriju, Klinički centar Novi Sad.

Depressive Symptoms Among Psychiatric and Somatic Patients

Iste su ispitanike na Skali za procjenu ponašanja učenika procjenjivale njihove razrednice. Utvrđeno je da subjektivne samoprocjene na Skali samopoštovanja statistički značajno koreliraju s nastavnikovim procjenama ponašanja djece, što mo e poslu iti kao potvrda hipoteze po kojoj se ...