Sputtr.com | Alternative Search Engine

Isporu

JEDNOSTRUJNE, DVOSTRUJNE (SA DVA ODVOJENA PROTOKA) I ...

SMER OBRTANJA Pumpe se isporu~uju za rad u levom ili desnom smeru obrtanja. S o m DIRECTION OF ROTATION Clockwise or anticlockwise (looking on shaft). The pump may only be driven in the direction indicated.

POTREBA ZA UNAPRE\ENJEM KVALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kupac zahti-jeva povjerenje u sposobnost isporu~ioca, da }e stalno isporu~ivati proizvode i usluge ugovorenog kvaliteta. Postalo je uobi~ajeno da ovu sposobnost isporu~ilac dokazuje certifikatom sistema kvaliteta, a da se postupak dokazivanja obavlja kod ovla{tene me|unarodne institucije.

, kontaktirajte nas!

Proizvodja č Opis Ident Cena Foto Unutrašnja IP 3-Axis Dome Camera, 1.3M progressive sensor, fiksna optika HD Lens: 2.8mm/F2.0, Max. 1280*1024 Stream, H.264/MPEG4/MJPEG Tri-CODEC, 2-way audio, SDK: AXIS like API/CGI (Open API for software integration),isporu čuje se sa NUUO IP-P LITE Licence ...

Razvodni ventili 177-00, NO.6 Directional control valve 177 ...

2 E 120 OZNA^AVANJE DESIGNATION PODNO@NE PLO^E (videti odeljak ) SUBPLATES (see chapter ) M M Nazivni otvor: 130 = ND. 6 Nominal size: 95 - 0 -1 * Napomena: zaptivke se isporu~uju zajedno sa ventilima Note: O - rings are delivered together with the valves 177 - 00 00 / * * * Simbol: Symbol: VENTILI VALVES ...

RASPODELA TROŠKOVA GREJANJA STAMBENIH ZGRADA ODRE * IVANJEM ...

... da smanji svoje troškove odnosno da štedi energiju merama energetske efikasnosti, što je posebno bitno za siromašnija doma*instva, (2) dvodelno tarifiranje, kod koga postoji fiksni deo ra*una, koji se odnosi na pokrivanje fiksnih troškova preduze*a i varijabilni deo ra*una, koji se odnosi na isporu ...

FARMERSKO PLETIVO WIRE NETTINGS

Isporu!ujeseurolnamadu icekvaliteta nih icaø2,5 mmi kr nih icazazatezanjeø3,1 mm. Razmakpopre icamo edabude 6"ili 12". Kor is tis euglavnomzaogra š ta,vinograda,putevaisli ine 50i100metara.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

... Application for certificatio No. Ovime izjavljujemo da proizvodi We hereby declare that the products naziv proizvoda / product name oznaka tipa ili modela / type /model designation proizvo * a * , adresa / manufacturer , address koji se isporu * uju na hrvatskom tr ištu, biti sukladni (npr. dizajn ...

RKI - 2002 - REFLEKSNA FOTO ]ELIJA REFLECTIVE PHOTO ...

Isporu~uje se bez refleksnog stakla. BR YE WH 10÷30V + GR FOTO ]ELIJE SLU@E ZA OP[TE NAMENE. do 8 m do 20 m 10 - 30 V DC 220 V AC 110 V AC 42 V AC

Regulacionitermostati

... model: 712.10228.00A, serija TG 200 opsegregulacije temperature °, T120 regulacijapomo L:0÷90C dužinakapilare: =1500 mm 16(4) A 250V-6(1)A 400 V~ ENEC 03-CE0497 (PED) -DIN-CSA ćuodvijača NALEGAJUĆIBIMETALNITERMOSTAT model: 7A1.1R306.00A temperatur:0÷90 C,T 85 montažapomoćuopruge isporu 16(4) A 250V-6(1)A ...

RKI L1 i L2

... out) - WH - bela/white (out) - YE - `uta/yellow REFLEKSNA FOTO ]ELIJA REFLECTIVE PHOTO DETECTOR REFLECTIVE PHOTO DETECTOR Izvor svetlosti: 950 nm Prijemnik: foto dioda oo Temperatura okoline: -25C ÷ + 70C Max. frekvencija: f = 30 Hz Struja optere}enja: < 200 mA Indikacija: LED Pode{avanje osetljivosti Isporu ...