Sputtr.com | Alternative Search Engine

Isticanjem

An 18680 dwt Multipurpose/ Heavy Lift Cargo Vessel, Part II

strojarnice s konačnim elementima, s isticanjem prednosti ovakve tehnike projektiranja. Ključne riječi: palubne dizalice, projektne značajke, pogonski sustavi

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

Instrument sadrži četiri komponente/faktora: takmičenje sa drugima (ukazuje na tendenciju za isticanjem i te nju osobe da bude uspešnija od drugih) ; istrajnost u ostvarivanju cilja (ukazuje na isticanje upornosti) ; ostvarivanje ciljeva kao izvor zadovoljstva (ukazuje na tendenciju ka postavljanju ...

Adolescent u obitelji Adolescent in family

Isticanjem drugačijeg vanjskog izgleda adolescent pokušava sebe prikazati drugačijim od dru-gih kako bi izgledao jedinstven i poseban. Ovo razlikovanje/odvajanje od drugih (ponekad i od roditelja koji mu odvajanje ne dopuštaju), zapra-vo možemo razumjeti kao jedini način na koji adolescent ...

Pravilnik o kvalitetu

da dolazi na povröinu prirodnim isticanjem na jednom idi viöe izvora, ili preko buöenih bunara; Pravilnik o kvalitetu

UGOVOR O PRUŢANJU EKSPRESNIH USLUGA U UNUTRAŠNJEM

Prevoznik, pored redovnih, pruža i niz dodatnih usluga koje Nalogodavac može koristiti isticanjem kroz ovaj Ugovor (podvlačenjem) ili posebnom naznakom.

PRAVILNIK O OBEZBE Đ - ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS ...

5.2. lošom izradom, nedovoljnim brojem, nepravilnim isticanjem, slabim održavanjem ili nepravilnim radom signalnih uređaja. 6. Oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu na radu i signalni uređaji moraju da budu redovno

P R A V I L N I K o unutraönjem redu na Policijskoj akademiji

Član 6 Spoljni i unutraönji izgled zgrade ne smije biti naruöen lijepljenjem postera, naljepnica, traka, kao i isticanjem različitih obiljeûja, stavljanjem antena i drugih predmeta.

enju usluga elektronskog poslovanja Zaklju čen dana izme ñu

• ostalu dokumentaciju u skladu sa spiskom neophodne dokumentacije objavljenom na sajtu Banke Banka se obavezuje da o izmenama Opštih pravila koriš ćenja E-BANK servisa obavesti Klijenta isticanjem obaveštenja na web sajtu Banke ili u prostorijama Banke.

YUnet International d.o.o.

Provajder zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Korisnika po ovom Ugovoru i o čemu će blagovremeno, na uobičajen način (putem elektronske pošte i/ili isticanjem obaveštenja na Web stranici Provajdera) obavestiti ...

MODERNA FILOZOFIJA Filozofija prosvetiteljstva i francuski ...

Razvoj kulture u ovom periodu ide ruku pod ruku sa isticanjem političkih zahteva protiv tradicionalnih privilegija i autoriteta. Filozofija u XVII i XVIII veku usmerava se na definisanje odnosa razuma i tradicije, odnosno kritičkog mišljenja i poslušnosti.