Sputtr.com | Alternative Search Engine

Istopisa

(Microsoft Word - Zakon o izvr\232evanju prora\350unov ...

Zakon o izvrševanju prora * unov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011) Povezave: Zbirni podatki in povezave v IUS-INFO Registru * asovna lestvica: Vse verzije *istopisov tega predpisa (1) Zbirni podatki * istopisa: Uradni list RS, št. 99-4372/2009, stran 13426 - 79,3 kB Podatki ...

OB INSKI INFORMATOR št. 38

Ad3: Odlok o prora * unu Ob * ine Vransko za leto 2008: Uvodno obrazlo itev poda upan , ki pove, da v *asu javne obravnave do vklju*no 4.2.08 na predlog prora*una 2008 ni bilo vlo enih pripomb s strani zunanjih uporabnikov, vsebuje pa predlog odloka za 2. branje v obliki *istopisa dolo*ene ...