Sputtr.com | Alternative Search Engine

Itelj

SLOVENSKI SVETEC IN U^ITELJ Jezikovna naravnanost upovedovanja

Martina Oro`en UDK 821.163.6.08-311.6 Jur~i~J. Ljubljana: 929 Metod,svetnik SLOVENSKI SVETEC IN U^ITELJ Jezikovna naravnanost upovedovanja Ta Jur~i~evposmrtnoizdanizgodovinski romano slovanskemoz. slovenskemprosvetiteljusv.

PRIJENOS MJERNIH I TOPOLOŠKIH PODATAKA IZ SCADA SUSTAVA U ...

Oracle (topologija) DE poslu itelj GIS klijent Win32 posreduju¸a aplikacija UDW poslu itelj (skladišnik) Oracle (povijesna baza podataka) SQL upiti SQL upiti Procesna mre a Poslovna mre a jednopolne sheme (CSV format) opis jednopolnih shema Oracle klijent Mjerenja Slika 4.

Seismic strengthening and repair of typical stone masonry ...

ITELJ The mosque was built in 1562-63, the early period of Ottoman ruling in Bosnia and Herzegovina. During the recent war in 1993 the minaret and the dome were completely destroyed and the rest of

Kablovske tehnologije za usluge visokog kapaciteta i ...

Cisco Public Presentation_ID 38 Komponente interaktivne kablovske TV * Resource manager Alociranje VOD resursa Poznavanje topologije sustava Definiranje VOD servisnih grupa * Service monitoring E-QAM VOD Serveri * VOD poslu itelj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Which are to be supplied to the Croatian market, will be identical in all respects (e.g. design, construction, properties, components) to the sample delivered for product certification. naru * itelj / applicant adresa / address direktor / director Mjesto i datum: MP Odgovorna osoba: Place and date: ...

BRITISH AND CROATIAN CULTURE-SPECIFIC CONCEPTS

Other examples of names which might present the translator with a difficulty are expressions such as John Dow (XY, N.N., Ivica Horvat in Croatian ), GI Joe (or GI Jane , for that matter), Tom, Dick and Harry , as well as nicknames: Mick, Paddy - Irac; Scouse - itelj Manchestera; Geordie - itelj ...

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE TENDER DOCUMENTS

Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i dokazi o sposobnosti: Ponuditelj mora dokazati svoju neka njavanost, pravnu i poslovnu, financijsku i tehni*ku spsposobnost. Prije donošenja odluke o odabiru naru*itelj *e na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda isklju*iti ponudu:

DIJALEKT I DIJALEKTALNA KNJI@EVNOST U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Utre}emrazreduosnovne{kolesusre}usesprvim dijalektalnimknji`evnicima. 1 Problem }enastatiukolikou~itelj/u~iteljicanepo-OBDOBJA 26 509 1 U~itancizatre}irazredosnovne{kole Hrvatska~itanka , autora Ante Be`enai Vesne Budinski, nalaze sesljede}idijalektalnitekstovi: 1.

Podrška kvalitete usluge za umreženu virtualnu stvarnost u ...

Važno je uočiti da "krajevi" između kojih se pruža kvaliteta usluge "s kraja na kraj", odnosno, korisnički terminal(i) i/ili aplikacijski posluž itelj(i), moraju imati sposobnost specifikacije i signa-lizacije svojih zahtjeva prema mreži.

Svako društvo stvara vlastitu obrazovnu politiku, koja je ...

KLJU*NE RIJE*I Evaluacija Metodi*ko osposobljavanje studenata Osobne kvalitete Profesionalne kvalitete U*itelj - mentor Teachers' School for Professional Higher Education, Rijeka, Croatia, Europe Mrs. Anita Ron*evi*, M.A. Elementary school Vladimir Gortan, Rijeka Mrs. Sonja Ivi*, B.A. Mrs. Linda Jurakovi*, M ...