Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ivlisi

gaero saqarTveloSi biuleteni N 2. 2009 wlis ivlisi

gamoqveynebulia saqarTveloSi gaeros sazogadoebrivi informaciis departamentis mier gaeros saxli, r. erisTavis q. 9, Tbilisi, saqarTvelo

umaglesebis sia.xlsx

Tbilisi, q. wamebulis gamz. #55 t.742165 01-16-02/1521 1991w. 15 ivlisi "Tbilisis saero instituti "gaenaTi" axalqalaqis filiali Sps ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2007w. 23.04. #291 brZanebiT 26 "goris pedagogiuri instituti" Sps gori, ...

ERDT FKFGFHFRLYTY=

2 mamuli N 14, 2 14, 2 14, 2 14, 2 14, 2 aTas 5, ivlisi aTas 5, ivlisi aTas 5, ivlisi aTas 5, ivlisi aTas 5, ivlisi PEHF, ;DFYBFC LFWDBC OTDHBC 77cfmfhsdtkjc vsfdhj,bc fyufhbibc itcf,fvbcfl7 ufpbc ufvfs,j,tkb xfhsekb b.j bv gthbjlib7 hj-ltcfw lfabmcbhlf ,fnjyt,bc ;dfybfcf lf beceaj-dbc ...

qarTvelno, erTad RvTisaken!

Tumca, aqac Tavis sapatriarqos sapatriarqos eo. t, fyb eo. t, fyb eo. t, fyb eo. t, fyb 7 #27, 13-19 ivlisi, 2006 w dasawyisi me-6 6 gv. dasasruli me-8 8 gv.

#20ap q. Tbilisi 2ivlisi, 2008 weli

Tbilisi 8 ivlisi, 2008 weli saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatam Semdegi SemadgenlobiT: ...

biografia

piradi informacia saxeli, gvari merab svanaZe dabadebis TariRi 11 ivlisi, 1955 sakontaqto informacia mob.: 8 77 553384, el-fosta: merab_svanadze@iliauni.edu.ge • TariRi 1972 - 1977 • organizaciis tipi da dasaxeleba iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti • fakulteti ...

saqarTvelos iusticiis saministrosa da saerTaSoriso donori ...

... 2009 w. msoflio banki saqarTvelos iusticiis saswavlo centri 1.treiningi Temaze `sisxlis samarTlis axali saproceso kodeqsi" 22-27 ivlisi 2008w. germaniis saerTaSoriso samarTlebrivi TanamSromlobis fondi 2. treningi Temaze: ...

avtobiografia (CV)

1991-1994 - demografiisa da sociologiuri kvlevis institutis umcrosi mecnieri TanamSromeli; 2002 ianvari - 2004 ivlisi - saqarTvelos dasaqmebis saxelmwifo samsaxuri. mTavari specialisti. 2.

saqarTvelos ganaTlebis saministros uwyebrivi reestris wigni ...

q. #9 01-17-08/743 1995w. 03 ivlisi 72 "Tbilisis iuridiuli instituti" Sps Tbilisi laRiZis q. #7, t.923243 01-17-08/851 1992w. 03.ivlisi. 73 "akademikos iv. javaxiSvilis saxelobis baTumis iuridiuli

adamianTa usafrTxoeba darRveulia – 2008 w. agvistos omis ...

2009 wlis ivlisi-oqtombris mdgomareobiT . sofeli mereTi “neta, iaraRi momca . . .” (sofeli mereTis 18 wlis mkvidri) “imedis momcemi kaci ar aris” (baiaZe kolia 87 wlis)