Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ivljenjepisi

BRALCI ROMANESKNE PROZE NA SLOVENSKEM OD 1973 DO 1998 Sprehod ...

Poglejmo, kajsoizjavili, da najrajeberejo (primerjalbomvrstni red zadnjih treh raziskav): 1979 1984 1998 Vrste leposlovnih del (knjig) (vrstni red) 1 1 2 zgodovinski romani in povesti 2 2 7, 8, 9 romani o drugi svetovni vojni in NOB 6 3 3, 4 `ivljenjepisi vélikih ljudi (biografski romani) 4 4 11 romani in povesti o na ...

Kaj je ivljenjepis?

Najbolj primerna oblika ivljenjepisa je na eni strani, dvostranski ivljenjepisi pa so bolj primerni za tiste z obse nimi delovnimi izkušnjami.

SEZNAM 100 knjig

Plutarh Vzporedni ivljenjepisi 76. Pripoved ruskega romarja 77. Queneau, R. Vaje v slogu 78. Rebula, A. Smer nova zemlja 79. Ritheau, J. Sanje v megli 80.

Uvod v slovensko umetnostno zgodovino

... neinterpretirani): npr. matične knjige, listine, računi, korespondenca (pisma), sprotni dnevniški zapisi in kronike, zapuščinski inventarji, upravni in sodni spisi itd. b. sekundarni (interpretirani) : potopisi, topografije: opisi mest, stavb, umetniških del, sporočila o umetnikih, ivljenjepisi ...

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA

Tu si podjetja lahko pomagajo še z ivljenjepisi, intervjuji, testi in podobnimi metodami. Ko kandidate zaposlimo, se začne uvajanje v delo ali orientacija , pri čemer je potrebno novo zaposlene seznaniti z obveznostmi, pravicami, odgovornostjo, pričakovanji.

Goli otok v spominih nekoč in danes: Študija izvzete ...

... metodah, arhivska dokumentacija je še vedno precej nedosegljiva ali pa dvomvzbujajoča, zato sem uporabila naslednje tehnike empiričnega gradiva oziroma raziskovanja: a) analizo e dokumentiranih virov, ki so objavljeni zadnji dve desetletji (monografije, pričevanja, pisma, ivljenjepisi, dostopne ...

Predstavitev intranetnih spletnih strani Področja za ...

Sledijo področja: etika v zdravstveni negi, ki je zelo pomemben element vsakdanjega dela medicinske sestre; zgodovina zdravstvene nege v Kliničnem centru z ivljenjepisi vseh dosedanjih glavnih medicinskih sester Kliničnega centra Ljubljana; poklicna podoba medicinske sestre v Kliničnem centru ...

SREČANJA V PIRANU ivljenjske pripovedi prebivalcev Pirana

Pri postavljanju vprašanj sem se opirala na vprašalnice, ki jih je sestavila dr. Marija Makarovič in so objavljene v nekaterih iz-med knjig v zbirki Tako smo iveli - ivljenjepisi koroš kih Slovencev .