Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ivotnoj

_2004; 32(3-4)21-23 Vukicevic

Najvi{e ih je bilo histolo{kog gradusa G1 N1 54,86% i to u najve}em broju slu~ajeva u `ivotnoj dobi od 41-50 g., dok su zna~ajno mawe bili zastupqeni histolo{ki gradusi G2 N2 u `ivotnoj dobi od 51-60 g. i G3 N3 preko 60 g.

EU DIRECTIVES in focus - DIREKTIVE EU u fokusu

Similarly the direct translation of the expression "environmental report" would be izve{taj o `ivotnoj sredini, but a x EDITOR'S FORWORD 2 To su:-Direktiva saveta 97/11/EC, od 3. marta 1997, kojom se menja i dopunjuje Direktiva 85/337/EEC od 27. juna 1985. o proceni uticaja odre|enih javnih i privatnih ...

*}ivotna sredina za Srbiju Environment for Serbia za Evropu ...

Stavovi NVO Srbije za VI panevropsku ministarsku konferenciju o *~ivotnoj sredini Platform of the NGOs in Serbia for the VI Pan-European Ministerial Conference on Environment Beograd | 10.

RAK I HIPERPLAZIJA ENDOMETRIJA U BOLESNICA DOMA ZDRAVLJA ...

Potvr|eno je da je karcinom endometrija ~e{}i u starijoj `ivotnoj dobi te u `ena koje nisu uzimale hormonsku nadomjesnu terapiju, ali na{i rezultati su dobiveni na malom uzorku pa se istra`ivanje nastavlja.

Ekoloska istina 2003.

Odr iva lokalna politika o ivotnoj sredini, zahteva znanje i lak pristup informacijama o ivotnoj sredini za političare, administrativne radnike i građane.

NON HODGKIN LIMFOM U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI: PORAST INCIDENCE ...

Muškarci češće obolijevaju od NHL, ali u ivotnoj dobi iznad 65 godina odnos se skoro izjednačava (1.3:1). Incidenca NHL je bila oko 40% viša u urbanim područjima, ali se zadnjih godina bilje i sve veća incidenca i na selu.

PROJEKAT BEZBEDNOST *}IVOTNE SREDINE

BEZBEDNOST *}IVOTNE SREDINE U LOKALNOJ ZAJEDNICI Bezbednost *~ivotne sredine u lokalnoj zajednici ima dve komponente: 1. objektivnu evaluaciju stepena rizika, i 2. subjektivnu ocenu o tome da li odre**ena aktivnost u *~ivotnoj sredini mo*~e u*initi *~ivot u lokalnoj zajednici nebezbednim Evaluacija ekolo ...

ZAKON O IVOTNOJ SREDINI (Objavljen u "Sl. listu RCG", br ...

ZAKON O IVOTNOJ SREDINI (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 12/96, 55/00) I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Republika Crna Gora (u daljem tekstu: Republika) usklađuje svoj privredni i društveni razvoj sa principima zaštite ivotne sredine.

HUMANA ZRELA POSTELJICA U ODNOSU NA @IVOTNU DOB TRUDNICE

Posteljice su podijeljene u dvije skupine, ovisno o 'ivotnoj dobi trudnice: a) posteljice trudnica od 35. do 45. godine (n=15) i b) posteljice trudnica od 20. do 35. godine (kontrolna skupina, n=15).

Z A K O N

... saglasno Povelji Ujedinjenih nacija i na*elima me*unarodnog prava, na iskoriš*avanje vlastitih prirodnih dobara, saglasno vlastitim razvojnim politikama i politikama zaštite ivotne sredine, a odgovorne za djelatnosti koje se obavljaju na teritoriji njihove jurisdikcije ne uzrokuju štetu u ivotnoj ...