Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izbjegavanju

PRIJAVA/POTVRDA O OBRA Č UNATOM I PLA Ć ENOM POREZU PO ...

1.Obrazac P-OD podnosi se u svrhu prijave/potvrde o plaćenom porezupo odbitku i/ili primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanj a pravnih lica čije je sjedište van teritorije Bosne i Hercegovine.

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja ...

... ministry of finance-tax administration - for the foreign tax authority - zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat viŠe plaĆenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u republici hrvatskoj, prema ugovoru o izbjegavanju ...

COMMANDANT INSTRUCTION M16672.2C Subj: Navigation Rules ...

COMDTINST M16672.2C 1 October 1995 COMMANDANT INSTRUCTION M16672.2C Subj: Navigation Rules, International-Inland 1. PURPOSE. This instruction forwards International and Inland Navigation Rules and Regulations for use by Coast Guard personnel.

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE ...

... copy 2 ministry of finance-tax administration - for the payer of the income - zahtjev za umanjenje porezne obveze ili povrat viŠe plaĆenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izmeĐu republike hrvatske i ………………………………………

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat viŠe plaĆenog poreza na kamate i sliČna davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izmeĐu republike hrvatske i r e p u b l i k a h r v a t s k a ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

... copy 2 ministry of finance-tax administration - for the payer of the income - zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat viŠe plaĆenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u republici hrvatskoj, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog ...

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije ...

vi napomena porezne uprave (ako je ima) - tax administration remarks (if any) podaci o obraČunatom porezu prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja - data on calculated tax per agreement on avoiding double taxation prilo eni dokumenti (naziv i broj) - supporting documentation (title and ...

13. MEĐUNARODNI UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG ...

13. MEDJUNARODNI UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA 13.1. DRŽAVE SA KOJIMA JE REPUBLIKA SRBIJA ZAKLJUÈILA UGOVOR Država Predmet Ugovora Godina poèetka primene Službeni list u kom je Ugovor objavljen 1 2 3 4 5 Albanija SCG dohodak i imovina 2006. 11/2005 Belgija SFRJ dohodak i ...

Međunarodni sustav sigurnosti plovidbe

COLREG 72 • Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru, 1972 - Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea A -Opće odredbe B -Pravila za plovidbu u manevriranje •Glava I -Plovidba pri svim uvjetima vidljivosti •Glava II -Plovidba brodova koji se ...

The effects of the amendments to the Article 7 of the OECD ...

TaxFlash – listopad 2011. TaxFlash – October 2011 2 Mr.sc. Maja Damjanović U nastavku se daje osvrt na novi članak 7. OECD-ovog Mo dela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje u