Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izbolj

DEMOGRAFSKI RAZVOJ HALOZ PO LETU 1991 IN MO@NOSTI ...

cev, v ve ~i ni dolin skih in sre di{~ nih nase ljih pa se demo graf ska sesta va izbolj {u je. V po kra ji ni se tudi zara di depo pu la ci je zmanj {u je pomen narav nih poten cia lov za raz voj kme tijs tva in dru gih dejav no sti.

NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS

Lastnosti neorientirane elektroplo~evine lahko v prihodnje {e izbolj{amo z zmanj{anjem vsebnosti ne~isto~ v jeklu, z optimizacijo vro~ega in hladnega valjanja ter z razvojem ugodne kristalografske

porociloXXVI color modra.q

To je izbolj∏alo pogoje za gojenje ∫it. Menimo, da je bil to klju≠ni dejavnik za prehod iz mezolitika v neolitik v celotni severo-zahodni Evropi.

APPLICATION OF GREY RELATION ANALYSIS (GRA) AND TAGUCHI ...

izbolj{anje tehnike varjenja. Klju~ne besede: vrtilno torno varjenje, Greyjeva analiza odvisnosti, Taguchijeva metoda, optimizacija 1 INTRODUCTION

Poro~ilo o delu 2007 Annual report 2007

Over the past few years V poslanstvu se je Kemijski in{titut zavezal znanstveni odli~nosti, izobra`evanju in dobre-mu sodelovanju z gospodarstvom, saj `elimo pomembno prispevati k izbolj{evanju kvalitete `ivljenja in ekonomskemu napredku na{e dru`be.

SUB MICROMETER AND NANO ZnO AS FILLER IN PMMA MATERIALS

Pripravljeni nanokompoziti absorbirajo UV-svetlobo in prepu{~ajo vidno ter imajo izbolj{ano termi~no stabilnost. Tak{ni materiali so potencialno uporabni kot UV stabilizirani PMMA-materiali za zunanjo uporabo pri veliki izpostavljenosti son~ni

U. ESME: USE OF GREY BASED TAGUCHI METHOD IN BALL BURNISHING ...

tehnike za stalno izbolj{anje kakovosti proizvodov v predelovalni industriji. Klju~ne besede: krogelno glajenje, Greyjeva analiza odvisnosti, Taguchijeva metoda

Izolacijska ohi*aja / Insulation coverings HEATSAVE GM.56

... in izklopa grelca - Ve*ja varnost pri delo zaradi ni*~je povr*ainske temperature od 60 do 75 % - Enostavna monta*~a in demonta*~a - HEATSAVE ohi*aje se amortizira v manj kot 1 letu - Negorljiv materijal - Kraj*ai *as segrevanja do delovne temperature - Izolacijska ohi*aja so izdelana po meri - Izbolj*aanje ...

VRSTE PETE:

... art. 5000 {t.: 1-12 peta: V material: USNJE, semi{, NUBUK art. 5200 - PRO {t.: 5-12 peta: VO material: USNJE, semi{, NUBUK art. 7000 {t.: 1-12 peta: N material: USNJE, LAK NUBUK / LAK art. 900 JAZZ {t.: 30-46 material: ^RNO - BELO USNJE VRSTE PETE: NP 1 1 / 2 NM 1S 2 1 / 2 SF 2 1 / 2 VF 3 N 2 V 1 1 / 2 VO 1 3 / 4 U 1 3 / 4 V interesu izbolj ...

Acta 1/2000 slike

Ta vkljuËuje razlago naravnih pogojev, potrebne raziskovalne dejavnosti, splo{ne kriterije in merila varovanja, izbolj{anje sanitarnih pogojev v conah stroge za{Ëite, naËrtovanje novih gradenj v varstvenih obmoËjih, urbanistiËno planiranje in varovanje, itd.