Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izgradnji

ZAKON

1 ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2003 i 34/2006) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način planiranja i uređenja prostora, uređivanja i korišćenja građevinskog zemljišta i izgradnje objekata; osniva se Republička ...

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata; vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog ...

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata ...

PRAVILNIK O IZGRADNJI STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH ...

Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva PRAVILNIK O IZGRADNJI STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU GORIVA ("Sl. list SFRJ", br. 27/71) Član 1 Izgradnja stanica za snabdevanje ...

ЗАКОН ( Сл . гласник РСбр . 72/09 , 81/09 ...

Пречишћен текст закључно са изменама из Сл . гл . РС бр . 24/11 које су у примени од 05/04/2011

zako o uredjenju prostora i izgradnji objekata

O PROGLAäENJU ZAKONA O URE ð ENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list Crne Gore", br. 51/08 od 22.08.2008) zako o uredjenju prostora i izgradnji objekata

KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - "Sl. glasnik ...

Danom stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dalje: Zakon) odnosno 11.9.2009. godine koji je Narodna skupština Republike Srbije donela 31.8.2009. godine, prestao je da va i Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 47/2003, 34/2006 i 39 ...

RESTITUCIJA I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Zaključak Conclusion • Ustavni sud 3. marta 2011. pokrenuo postupak ocene ustavnosti 15 članova Zakona o planiranju i izgradnji • Constitutionla Court in its Decision on March 3rd 2011, has started procedure over constitutionality of 15 articles • Izvesno stavljanje van snage rešenja o ...

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011) I OSNOVNE ODREDBE 1.

Applying Ethernet in public access telecom networks

33* Revija19/2006/2 *Ericsson*Nikola*Tesla* Ozren Kopajtić: Primjena tehnologije Ethernet u izgradnji javnih pristupnih telekomunikacijskih mreža (33-53) Ozren Kopajtić Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Hrvatska Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Croatia Ozren Kopajtić Ključne riječi ...