Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izlegoa

Den na patriotizmot, 2007

Izvorot na silata na Amerika e vo duhot na na{iot narod; a pred {est godini Amerikancite im izlegoa vo presret na svoite sogra|ani na koi im treba{e pomo{.

Dobrila Milovska - ZITIJA NA ZENI SVETICI

1 Добрила Миловска @ИТИЈА НА ЖЕНИ-СВЕТИЦИ Voved „Toga{ carstvoto nebesko }e zaprilega na deset devojki, koi gi zedoa svoite svetilnici i izlegoa da go pre~ekaat Mlado`enecot".

Не може мене да ми биде добро, ако ...

Albert (Podgorica) 512 Treto nivo na vina: Tie {to ne izlegoa na izbori Darko (Horgo{) 517 On golema ku}a - ti mala ku}a Petrit (Skopje) 521 Imame zo{to da se sramime M. (Karlovac) 526 Se pla{am od nedostig na tolerancija i razgovor, a toa e ona {to ni e potrebno Qubica (Popova~a) 531 Sekoj misli deka toj e `rtva ...

@ivotnite ta`at - prorokot obvinuva!

Od denot koga va{ite tatkovci izlegoa od Egipet pa do dene-{en den, Jas vi ispra}av sekoga{povtorno Moi slu`iteli, pro-rocite. Me|utoa, Mene ne Me slu{aa i ne Mi obrnuvaa vnima-

Komuni}e od Konferencijata na Evropskite Ministri za visoko ...

Nie site imame zaedni~ko razbirawe za principite, celite i zalo`bite na procesot izrazen vo Bolowskata deklaracija i vo komuni}eta {to pro-izlegoa od Ministerskite konferencii vo Praga i Berlin.

KULTURNITE RAZLIKI I OP[TESTVENATA INTEGRACIJA: - Skopje ...

{to mi izlegoa vo presret pri izrabotkata na ovoj trud i toa: Centarot za etni~ki i bezbednosni pra{awa pri Institutot za sociolo{ki i poli ti~ko-pravni istra`uvawa vo Skopje, Agencijata za dr`avni slu` benici,

ЗАВРШЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2006 ...

• Vo izminative 12 meseci u~estvuvavme na nekolku TV i radio emisii na: A1 televizija, Sitel, Makedonsko radio i drugi, a prilozi za SOS telefonot izlegoa vo pove}e vesnici i spisanija, me|u koi: Dnevnik, Ve~er, Vest, Nova Makedonija, Vreme, Utrinski vesnik, Pogled i drugi.

Jerotej Vlahos

Statisti~kite poda-toci koi{to izlegoa vo javno-sta doka`uvaat deka re~isi 80% od ovaa bolest se dol`i na izopa~uvaweto na erots-kiot element. Ovaa tema e do-stojna za zabele`uvawe i to-~no poka`uva deka Crkvata so pravilnoto soo~uvawe so erosot vistinski go iscelu-va ~ovekot i mu ja dava mo`-nosta da ...

akad. Georgi Stardelov, pretsedatel - (MANU vo 2009-ta i 2010 ...

Luan Starova od koja dosega izlegoa 11 romani, koi, prevedeni na brojni evropski jazici, naidoa na retko pozitiven odglas vo pove}e od 20 zemji na Evropa.

Cenata na amnezijata

Od fevruari 1997 izlegoa na ulicite so nivnite barawa za vra}awe na parite. Ponatamu s$ e poznato, prika'ano na TV ekranite {irum svetot: protestite spontano prerasnaa vo gra|anska vojna, histeri~nite masi navlegoa vo kasarnite, gi ograbuvaa skladovite so oru'je i pravea ër{um.