Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izmjeni

08 - Zakon o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju - NN …

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE CROATIAN PARLIAMENT 2358 Pursuant to Article 89 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby pass the following: DECISION ON THE PROMULGATION OF THE LAW AMENDING THE PENSION INSURANCE LAW I hereby promulgate the Law Amending the Pension Insurance ...

Porezne i poslovne vijesti

... Novi propisi Tijekom srpnja i kolovoza 2009. godine (od iz-davanja proteklog broja do izdavanja ovog bro-ja naših Poreznih i poslovnih vijesti), objavljeni su, između ostalog, sljedeći propisi vezani uz područje poreza, doprinosa, financija te poslo-vanja općenito: * • Uredba*o*izmjeni*Zakona*o ...

The EFGCP Report on The Procedure for the Ethical Review of ...

• Bylaw 127/10 of 16 November 2010 about amendment of Bylaw about clinical trials on drugs and good clinical practice (Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi "Official Gazette No. 127/2010).

QLP*QRYLQDPD*

Na osnovu *lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je donio ...

Porezne i poslovne vijesti / Tax and Business Newsletter

• Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcij skih računa (NN 89/11) • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa (NN 101/11)

Porezne i poslovne vijesti / Tax and Business Newsletter

• Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznoj pričuvi (NN 136/11) • Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i na knadama Hrvatske narodne banke (NN 136/11)

POPIS KNJIGA

Projektiranje elektri*nih postrojenja izmjeni*ne struje na trgova*kim brodovima , ing. Dragutin Ru i* ; 100. Zavisnost veli * ine elektrane o vrsti i veli * ini broda ( I. ) prof. Milojko *iši* , dipl. ing. , 1970. ; 101.

Rosen_javne_financije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o brdsko-planinskim podruËjima, NN 90/05. Zagreb: Narodne novine. Zakon o izmjeni Zakona o slobodnim zona-ma, NN 92/05.

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

-Proizvođač mora izvijestiti Hrvatski registar brodova o svakoj izmjeni na proizvodu ili proizvodnom procesu sa svrhom da dobije valjanu Potvrdu.

Funkcionalna nejednakost roditeljskih genoma u etiologiji ...

Stanice trofoblasta su prve stanice koje se dife-renciraju iz zigote, a razvijaju se 4­5 dana nakon oplodnje i izgrađuju vilozni trofoblast koji proizvo-di hormone i sudjeluje u izmjeni tvari između majke i ploda, te ekstravilozni (intermedijarni) trofoblast čija je osnovna funkcija prodiranje i ...