Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izvle

ER-Michael Stark Endoscopic surgery in the 21st century

6 Endoscopic Rev, Vol. 12, No. 27, May 2007 Izvle č ek Zadnjih 25 let 20. stoletja je endoskopska kirurgija nadomestila večino klasičnih abdominalnih operacij. Omogočila je krajöo ...

Holocene paleoclimatic and paleohydrological changes in the ...

IZVLE∞EK — S pomo›jo sedimentolo‚kih in paleontolo‚kih analiz vzorcev iz vrtine Sárrét-Nádasdladány lahko sestavimo popolno okoljsko zgodovino te neotektonske depresije.

Phylogeography of Y chromosomal haplogroups as reporters of ...

IZVLE∞EK — Filogenija ›love‚kega kromosoma Y, kot jo lahko preberemo skozi zaporedje polimorfiz-mov, je dobro poznana. ∞edalje jasnej‚a slika geografskih distribucij posameznih vej evolucijskega drevesa ...

Epidemiologija, etiopatogeneza in histolo{ka klasifikacija ...

Classification of Lung Tumors IZVLE^EK KLJU^NE BESEDE: plju~ne novotvorbe – epidemiologija – etiologija – patologija, prognoza Plju~ni rak je najpogostej ...

24 Anisava Miltenova.vp

... izvle~eniàot @itietona Bogorodica otmonah Epifaniè (Vita Virginisauctore Epiphaniomonacho, BHG 1049), Skazanieza slizanetonaHristosvada ...

Acta - 31/1 zadnja + vse slike

Acta carsologica, 31/1 (2002) 56 Izvle~ek UDK: 551.44.001.4 David C. Culver & Boris Sket: Biolo{ko zasledovanje stanja (monitoring) v jamah Leta 1999 sva opisala 20 jam in kra{kih vodnjakov, v katerih 'ivi po 20 ali ve~ na podzemlje vezanih vrst 'ivali.

Neolithic anthropocentrism> principles of imagery and the ...

... aims to link particular parts of the human body with objects belonging to those that do not originally have cor-ABSTRACT - IZVLE∞EK - KEY WORDS -

Stanje obzobnih tkiv in zob pri preiskovancih ssladkorno ...

Izvle~ek. Vraziskavi je sodelovalo 44preisko-vancev ssladkorno boleznijo tipa1 in 10prei-skovancev brez te bolezni. Stanje obzobnih tkiv smo dolo~ili glede na indeks plaka, ...

FOREST TRANSPORTATION ISSUES IN RELATION TO STREAM HABITAT ...

... KOMPROMISI MED OKOLJSKIMI IN GOSPODARSKIMI VIDIKI IZVLE˝EK Razumeti zgodovino pacifiškega severozahoda pomeni razumeti konflikte in probleme, ...

ECOLOGICAL LANDSCAPE UNITS OFTHEDOBREPOLJE-STRUGE KARST

Izvle~ek UDK: 911.52(497.4-13) COBISS: 1.01 Naravne enote Dobrepoljsko-Stru{kega krasa KLJU^NE BESEDE: naravne enote, geografski informacijski sistem, Dobrepolje, ...