Sputtr.com | Alternative Search Engine

Javljaju

SISTEM UPRAVLJANJA I PLANIRANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA Raznovrsnost i složenost brojnih zadataka koji se javljaju pri vanrednim situacijama, kao i neophodnost njihovog brzog rešavanja, ...

ZNAČAJ PRSLINA U ZONI UTICAJA TOPLOTE ČELIKA ZA POVIŠENE ...

Prsline IV grupe javljaju se u zavarenim spojevima čelika otpornih na puzanje, zbog povećane brzine formiranja šupljina u prisustvu čestica krupnozrnih karbida u finozrnim i interkritičnim arenim područjima zone utica-ja toplote.

INFEKCIJA EPSTEIN-BARR VIRUSOM U POPULACIJI NOVOG SADA THE ...

Inkubacija traje 7-15 dana a zatim se javljaju povišena temperatura, angina, glavobolja, limfadenopatija i hepatosplenomegalija [5-7]. Ređe se javljaju ospa, subikterus i otok lica [5,6].

Anksiozno-depresivni poremeÊaj u akutnog kardioloπkog bolesnika

Depresivni simptomi se kod bolesnika s ACS javljaju u 15-23% sluËajeva. Pojava depresije se kod tih bolesnika obiËno javlja prije pojave ACS, ...

KAKO PREPOZNATI AKUTNU LEUKEMIJU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

Prisutna*su*najčešće*difuzno,*češće*se*javljaju*u* pacijenata*sa*akutnim*mijeloidnim*nego*u*paci-jenata*sa*akutnim*limfoblastnim*leukemijama.*

Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja ...

Studije funkcionalnog ispitivanja mozga pokazale su da se kod psihopata javljaju abnormalnosti u funkcionalnoj aktivnosti u prefrontalnom kortek-su, ...

RAČUNARSKO MODELIRANJE I BRZA IZRADA PROTOTIPA TELA CEMENTNE ...

... zaključeno je da se maksimalni naponi javljaju na leđnoj površini tela proteze (slika 11) i da se njihove vrednosti kreću u granicama od 680 do 770 [MPa].

Ekologija, domaćini i vektori bakterije Francisella tularensis

Klinički se javljaju bolovi u trbuhu, rjeđe pro-ljev i povraćanje. Čvorovi se ponekad mogu napipa* kroz trbušnu s* jenku, te mogu uzrokova* peritoni* s uslijed razmekšanja.

Kardiovaskularne bolesti i opstrukcijska apneja u snu

Postoje podaci da se u 25% bolesnika s umjerenom ili teπkom OAS, javljaju nijemi moædani udari! 9 CPAP-ure-aj nudi bolesnicima nakon moæadnog udara, ...

Infekcije mokraÊnog sustava - novosti u patogenezi i lijeËenje

Nekomplicirane IMS javljaju se najËeπÊe u mladih, inaËe zdravih æena. Komplicirane IMS javljaju se u osoba s anatomski i funkcionalno nenor-malnim urotraktom, ...