Sputtr.com | Alternative Search Engine

Jednostavniji

Invanzivna i interventna kardiologija u lijeËenju ...

Novi izazov koji predstoji buduÊnosti predstavljaju perkutane intervencije na srËanim valvulama ko-jima bi se zaobiπli konvencionalni opseæni postupci lijeËenja u sklopu kardijalne kirurgije i tako omoguÊio πto poπtedniji i jednostavniji naËin njihovog rjeπavanja sa stajaliπta pacijena-ta.

Zaboravite gotovinu! Izaberite brži i jednostavniji način ...

Zaboravite gotovinu! Izaberite brži i jednostavniji način plaćanja! UniCreditCard MasterCard revolving kartica predstavlja izrazito jednostavan, fleksibilan i praktičan kartični proizvod

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Jednostavniji prodori uglatih tijela i Booleove operacije nad 3D primitivima. Osnove kotirane projekcije; tereni. Studentske obaveze  Redovito pohaĊanje kompletne nastave.  Aktivno rjeńavanje i referiranje zadanih problema u obliku seminara, sluņeći se CAD-om.  Svi radovi moraju biti dovrńeni ...

EVOLUCIJA SISTEMSKIH LOGISTIKIH PROVAJDERA

Integratori nude obavljanje svih usluga u cjelokupnom transportnom lancu, od prije-ma do isporuke, i to na jednostavniji, br i i pouzda-niji načinvnego što je to bilo ranije.

VIRTUAL PROTOTYPE IN SHIP DESIGN

Korištenjem mogućnosti bolje komunikacije putem virtualne stvarnosti, svim članovima projektnog tima omogućeno je analiuziranje različitih inačcia projekta na puno jednostavniji i učinkovitiji način.

KRITERIJI ZA UČINKOVITIJE TRGOVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U ...

Izračun je kompleksan i ovisan o vrlo promjenjivim param rezultati trebaju pa ljivo iščitati Teško m Investicijski pokazatelj (jednostavniji) Jednostavan i lako uklopljiv u ciljeve Ovisnost o vanjskim faktorima (procedure planiranja) Implementacija neizravne dra be zira društvenu Jednostavno, objektivno ...

The Deserted Village, A Poem - (2) TEXT OF WORK Read the poem ...

Njegova je rečenica direktna i bliska svakidašnjem govoru, pa se (...) stiče utisak da je on prirodniji i jednostavniji.” (Dizdar 47-49) (4) GLOSSARY swain n.

INOVATIVNI CENTRI

Inovativni centri Inovativni Centar (IC) sluzi da okupi sve ucesnike u inovativnom procesu, i da omogu´i jednostavniji transfer tehnologije iz istrazivackih ustanova u praksu.

ANALIZA IZVIJANJA ROŠTILJNE KONSTRUKCIJE METODOM KONAČNIH ...

Između proračuna izvijanja roštilja i proračuna vlastitih frekvencija vibracija grede s koncentriranim masama postoji analogija koja u mnogim slučajevima omogućava jednostavniji proračun roštilja.

CARSKI REZ PO MISGAV LADACHU Iskustva u Puli

... gav Ladach« svode se na minimum ~imbenici patogene-ze postoperacijske boli, me|u kojima su i tkivni upalni medijatori koji senzibiliziraju nociceptore senzornih afe-rentnih vlakana. 14 Budu}i da je incizija po Joel-Cohenu ve}a od one po Pfannenstielu, operacijski predstavlja jednostavniji pristup ...