Sputtr.com | Alternative Search Engine

Jednym

Uniwersytet St Andrews w Szkocji , będący jednym z najstarszych

Uniwersytet St Andrews w Szkocji , będący jednym z najstarszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i wiodącym w Europie przyjmuje zgłoszenia na udział w ramach programu: "Angielski w Negocjacjach" dla kadry zarządzającej.

China Monetary Policy Report Quarter Two, 2010

China Monetary Policy Report Quarter Two, 2010 (August 5, 2010) Monetary Policy Analysis Group of the People’s Bank of China

Fiscal Implications of the Global Economic and Financial ...

Fiscal Implications of the Global Economic and Financial Crisis; by A Staff Team from the Fiscal Affairs Department; IMF Staff Position Note SPN/09/13; June 9, 2009.

All sluiced up, but no alleviation in sight

Anna tańczyła z jednym mężczyzną ale nie wiem którym 2 to Ann danced with one man but not know which it [z t 2 mężczyzną] 1 (ona) tańczyła t 1 with man (she) danced 'Ann danced with one man but I do not know which man it was that she danced with' The deleted ...

TRUDNOŒCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE ZAAWANSOWANYCH ...

Pomimo korzystnego obrazu histopatologicznego, u jednego z dzieci z objawami wyniszczenia, po jednym cyklu chemioterapii wyst¹-pi³y liczne powik³ania, które uniemo¿liwi³y dalsze leczenie i dziewczynka zmar³a z powodu progresji guza.

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w uszkodzeniach ...

Wydaje się, że jednym z kluczowych czynników pro-gnostycznych w mnogich obrażeniach ciała jest, obok trafnie postawionego rozpoznania i właściwego leczenia, czas jaki upłynął między urazem a ostatecznym zaopa-trzeniem uszkodzonych narządów.

Wp¯yw wybranych ro * lin na liczebno ** i aktywno ...

Odczyn gleby jest jednym z wa*niejszych czynników *yzno*ci gleby. Od pH gleby zale** w du*ym stopniu jej w¯a*ciwo*ci fizyczne, chemiczne i biologiczne, a tak*e trwa¯o** struktury i zwi*zane z ni* stosunki powietrzne i wodne, a wi*c wszystkie te czynniki, które zapewniaj* ro*linom optymalne warunki ...

Ryszard Czepko, Borys Kwinta Klinika Neurochirurgii Collegium ...

Po zastosowaniu leczenia przeciwobrzękowego zaburzenia mowy ust ąpiły w ci ągu kilku godzin. W jednym przypadku operacji jednoczasowego usuni ęcia olbrzymiego

Ocena czynności płytek krwi u chorych na nadpłytkowość ...

U 10 chorych występowała agregacja spontaniczna, a w jednym przypadku nadmierna. Z kolei po zastosowaniu metody impedan cyjnej nieprawidłowe wyniki agregacji stwierdzono u 23 chorych

APPLICATION OF SERVQUAL QUESTIONNAIRE IN THE MEASUREMENT OF ...

Badania przeprowadzono w okresie od li-stopada do grudnia 2009 roku w jednym z hoteli, zlokalizowanych na obszarze województwa opolskiego, na próbie 20 gości.