Sputtr.com | Alternative Search Engine

Jgufdeba

mzis energiis gamoyenebis potenciali saqarTvelos mosaxleobis ...

T.miqiaSvili ... zogadi daxasiaTeba eqspluataciis efeqturobis TvalsazrisiT, msgavsi niSnebiT jgufdeba

hjujh vjdfvpfljs flfvbfybc eakt,t,bc vbvj[bkdf

jgufdeba. winamdebare rekomendaciebSi miTiTebulia adamianis is ZiriTadi uflebebi da Tavisuflebebi, romelTa xelyofa demokratiul saxelmwifoSi dauSvebelia da romelTa

arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebis buRaltruli ...

ricxavad. sagadasaxado valdebulebebi jgufdeba angariSebad: 1. gadasaxdeli saSemosavlo gadasaxadi; 2. gadasaxdeli socialuri gadasaxadi; 3. sxva sagadasaxado ...

dsT qvenebis religiaTmcodneTa iniciativa. Initiative der ...

statiebi ar jgufdeba mxolod qveynebis mixedviT. winaTqma winamdebare krebuli warmoadgens hainrih biolis fondis iniciativiTa da mxardaWeriT Catarebul

Tavi 1 qristianoba

wignebi, romlebsac bibliurs uwodeben, jgufdeba or kategoriad: kanonikuri anu dabeWdili (e.i. beWeddasmuli) da arakanonikuri anu daubeWdavi. ukanasknelT

sabirJo saqmis safuZvlebi - g. jolia - `teqnikuri universiteti”@

kliringi da angariSsworeba rigi niSnebiT jgufdeba: sabirJo saqonlis saxeobis mixedviT: • fasiani qaRaldebis bazris kliringi; • fiuCersuli kontraqtebis bazris kliringi.