Sputtr.com | Alternative Search Engine

Jobanka

ESIGURIMIT

Raporti i Stabilitetit Financiar 2007 Banka e Shqipërisë 69 7. INSTITUCIONETFINANCIARE JOBANKA DHESHOQËRITË ESIGURIMIT Institucionet financiare jobanka përfshijnë të gjitha institucionet financiare që nuk përkufizohen "bankë", sipas ligjit "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

SISTEMI FINANCIAR SHQIPTAR NË TRANZICION : PROGRES APO ...

Duke qenë së tregu financiar dhe instutucionet e tjera financiare jobanka zën ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

... 22.12.2010 Për një ndryshim në rregulloren "Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka" 10209 Vendim i BSH nr.91, ...

FLETORJA ZYRTARE

KRYEMINISTRI Sali Berisha VENDIM Nr. 88, datë 16.11.2005 "PËR NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN "PËR LICENCIMIN E SUBJEKTEVE JOBANKA"" Në mbështetje të nenit 1 pika 3 të ligjit nr. 8365, ...