Sputtr.com | Alternative Search Engine

Joformale

Ekonomia joformale në Shqipëri: A përbën ajo një ...

1 Ekonomia joformale në Shqipëri: A përbën ajo një pengesë për zhvillimin ekonomik? ∗ Jan-Peter Olters * Përfaqësues i përhershëm i FMN-së "Përmirësimi i administrimit fiskal konsiderohet i një rëndësie të veçantë nga qeveria, si për të kapërcyer sfidat për zhvillimin ...

EDitorial Funksionalizimi i Planifikimit

2 PMPHK BULETIN 02/07 • Mars 2007 Nocioni "Vendbanime Joformale" është definuar kështu nga Plani i Përmbushjes së Standardeve të Kosovës: "Vendbanimet Joformale janë vendbanime njerëzore që nuk i mundësojnë banorëve të gëzojnë të drejtat e tyre për një standard të përhershëm të ...

Mësimdhënia dhe të nxënit në edukimin joformal

Gjithëpërfshirje në klasat joformale do të thotë njohje dhe pranim i ndryshimeve mes fëmijëve dhe përdorim pozitiv i këtij fakti për të siguruar një edukim për të gjithë në shkollën tonë*

PROFILI I KOSOVËS

Qeverisja, pjesëmarrësit dhe rolet e tyre Qeverisja, si proces i vendim-marrjes dhe implementimit të vendimeve të marra, mbështetet në aktorët formalë dhe joformalë të involvuar në proces dhe strukturave formale dhe joformale të vendosura për të marrë vendimet dhe implementuar ato.

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo ...

• Zvogelimi i ekonomise joformale • Krijimi i nje agjencie te vetme te te hyraveper tatime dhe dogana • Bashkepunimi rajonal dhe evropian • Permiresimi i politikave fiskale - rregulla fiskale e qeverise

Raport mbi sektorin e urbanizmit në Komunën e Prizrenit

Sidoqoftë, edhe pse në këto lagje "joformale" jetojnë me mijëra banorë dhe janë ndërtuar e po ndërtohen me qindra objekte banimi, Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor i Komunës së Prizrenit ende nuk ka ndërmarrë hapa të nevojshme, e që janë urgjente, në mënyrë që lagje ...

GJUHË ANGLEZE

DËGJIMI Duke dëgjuar lloje të ndryshme të tregimeve autentike në gjuhën standarde siç janë njoftimet, lajmet, shpalljet, udhëzimet teknike, rrëfimet, bisedat joformale, intervistat, kuicet nxënësi/ja është në gjendje *të kuptojë thelbin e tekstit që dëgjon *të kuptojë disa ...

FUQIZIMI I PJESËMARRJES QYTETARE TË GRAVE NË PROCESET E ...

Për shkak se ligjet dhe institucionet janë duke çaluar në zbatimin, e kjo është e përcjellur edhe me diskriminimin de facto të grave, duhet të analizohet pjesëmarrja e grave në proceset formale dhe joformale të shtet-ndërtimit për të kuptuar sfidat me të cilat ballafaqohen gratë në ...

SISTEMI BUXHETOR I KOSOVËS - POLITIKAT DHE QËNDRUESHMËRIA

Evazioni fiskal, ekonomia joformale dhe të hyrat buxhetore Deri më tani në Kosovë nuk është bërë ndonjë hulumtim i veçantë lidhur me ndikimin e ekonomisë joformale dhe të evazionit fiskal në të ardhurat e firmave dhe në të hyrat buxhetore.

STANDARDET PËR MËSIM DHE ZHVILLIM TË HERSHËM TE FËMIJËT ...

Këto standarde mund të zbatohen në të gjitha rrethanat ku kujdesen, edukohen dhe ar-simohen fëmijët nga 0-6 vjeç (në familje, në çerdhet e fëmijëve, në qendrat rekreative të fëmijëve, si dhe në format e ndryshme joformale të kujdesit dhe edukimit të fëmijëve).