Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kalendarul

`ssipssipssipssip ...

2 9 gadamxdelis iniciativiT aragegmuri sagadasaxado Semowmebis Catareba 1 000 000 laramde wliuri brunvis mqone pirebisaTvis _ 10 000 lari; 1 000 000 larze meti wliuri ...

gancxadebis nimuSi

14. ucxo enebis codna 15. kompiuteruli programebis floba. (konkursantma kalendarul avtobiografias Tan unda daurTos Sesabamisi dokumentacia) G gamoqveynebuli ...

nino abakelia _ CV

nino abakelia _ CV dabadebis TariRi _ 16. 11. 1950 dabadebis adgili _ q. Tbilisi ojaxuri mdgomareoba _ meuRle da Svili telefoni _ 899 72 28 16 el. fosta ...

ssip _ saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri acxadebs auqcions

5 q. TbilisSi, pekinis q. #4-Si mdebare Senoba-nageboba n!-is saxuravze 1 kv.m. arasacxovrebeli farTi da masze wilobrivad damagrebuli miwis nakveTi 90 aSS dolaris ...

kvleviTi departamenti

kvleviTi departamenti saqarTvelos parlamentis aparati sainformacio-kvleviTi ganyofileba sainformacio-kvleviTi naSromi kanonproeqtisaTvis `sajaro samsaxuris Sesaxeb ...

zogadi unarebis testi

zogadi unarebis testi zogadi unarebis testi 2010 2010 instruqcia testi Sedgeba ori _ verbaluri da maTematikuri _ nawilisgan. TiToeuli nawili 40 davalebas Seicavs ...

sagadasaxado/sabaJo davis warmoebis wesebi

ufleba gaqvT: • piradad an warmomadgenlis meSveobiT monawileoba miiRoT saCivris ganxil- vaSi (ganxilvis droisa da adgilis Sesaxeb gacnobebT Semosavlebis samsaxuri ...

saSemosavlo gadasaxadis gadamxdelebi da gadasaxadisagan ...

saSemosavlo gadasaxadis gadamxdelebi da gadasaxadisagan gaTavisuflebuli pirebi axali sagadasaxado kodeqsis mixedviT saSemosavlo gadasaxadi, romelzec dRes Cven ...

sabanko momsaxurebis pirobebis mulxi 3.13

sabanko momsaxurebis pirobebis mulxi 3.13 3.13 distanciuri sabanko momsaxurebis saSualebiT gacemuli samomxmareblo krediti 3.13.1 terminTa gansazRvrebebi: 3.13 ...

dakvirvebani qarTul saSobao simRerebze

350 Tomas hoizermani Tomas hoizermani Tomas hoizermani Tomas hoizermani Tomas hoizermani dakvirvebani qarTul saSobao simRerebze dakvirvebani qarTul saSobao simRerebze ...