Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kamenjara

Stoik s kamenjara

Hrvatski / English Broj / Issue 31 Studeni / November 2008 Godina / Year III Croatian magazine for quality of life Osobni primjerak / Not for sale Jakša Fiamengo: Stoik s kamenjara A Stoic from the Rocky Ground Photosafari: Anastazija Vržina Ljiljana M. Pandža: Interview Vladimir Drobnjak

PRUNUS DOMESTICAL.)

The variety Bistrica is cultivated in all seven areas while the other cultivars (Bela staroverska, Bijela rana, Bjelica jajara, Brdaklija, Cericanka, Crnica, Dabinka, De-beljara, Glodara, Kalaca, Kamenjara, Komocanka, Man-dalenka, Miholjcanka, Pasjara, Pintara, Plavica, Ruzica, Sitna bijelica, Torgulja ...

EKOLOŠKO-BIOSISTEMATSKE KARAKTERISTIKE POTO NOG RAKA

Rezultati morfometrijskih mjerenja poto * nog raka sa kondicionim indeksom - Results of morphometrical measurements of stone crayfish with condition index Za potrebe upoznavanja osnovnih bioloökih karaktreristika raka kamenjara vröena su mjerenja slijede*ih parametara: totalne duûine (TL) i total ne ...

KRK HR GB

Udahnite zdravlje pje{a~e}i roman-ti~nim {etnicama uz more ili divljim pastirskim stazama kamenjara. U`ivajte u ~arobnim okusima kr~ke kuhinje i suptilnom doma}em vinu.

IMO TA

Imotski je okamenjeni san, izmaštani grad što je zasjeo među bijele kamene pletere ponad vodenih jama. Malobrojnima je znano da je i čitava Imotska krajina blago-slovljena obiljem čiste pitke vode i da njezina ljepota kulminira u tom neočekivanom kontrastu vode i kamenjara, od čega ...

MARIJANSKO SVETIŠTE NA ŠIROKOM BRIJEGU Lubina, P.

Franje, osobi-to njegova odnosa prema bl. Djevici Mariji, teško ćemo razumjeti nastanak i razvoj širokobriješkog svetišta i shva-titi njegovo značenje za duhovni život i opstanak hrvatskih katolika hercegovačkog kamenjara.

Mapa Beceja:Mapa Beceja

jelene stefanoviĆ lele 6 stevana doronjskog 8 marka periČina kamenjara veljka vlahoviĆa majera otmara braĆe rajiĆ milana grubanova svetozara ČaleniĆa

PREGLED RAZNOLIKOSTI FLORE I FAUNE MILJEVAČKOG PODRUČJA

Floristički posebno su zanimljiva područja Roškog slapa i Visovačkog jezera jer se tu na malom prostoru mogu promatrati biljke poplavnih šuma, močvar a, vodenih staništa kao i biljke stijena i kamenjara.

SUBMEDITERANSKI PEJZA I BOSNE I HERCEGOVINE

U pogledu termike staništa srednje godišnje temparature se kre*u oko 16 0 C. Variranje temperatura i ostalih ekoklimatskih faktora daleko je izra enije na staništima kamenjara i livada nego na staništima šuma i šikara ovog pojasa.

Ljiljan zlatan Dugolisna naglavica

Na tim lokalitetima zbog submediteranskih osobitosti, te postojanja šumskih proplanaka u obliku travnjaka i kamenjara dolazi najveći broj zaštićenih, ugro enih i rijetkih biljnih vrsta.