Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kanalizimit

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT SH. A. - Pejë

Plani i biznesit për vitet 2011-2014 K.U.R "Hidrodrini" Sh. A. - Pejë - 1 - 1. HISTORIA E BIZNESIT Historiku i Kompanisë Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar në Tetor te vitit 2004 ne bazë të marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Agjencisë Kosovare ...

RREGULLORE PËR SHËRBIMET KOMUNALE

3 Neni 3 Objekte komunale - publike në vështrim të kësaj Rregulloreje konsiderohen: a) rrjeti i tërësishëm i ujësjellësit dhe kanalizimit me të gjitha pajisjet; b) rrugët dhe trotuaret; c) sheshet; d) hapësirat për parking; e) sipërfaqet publike të gjelbëruara; f) terrenet sportive; g) varrezat; h) ...

2010 - 2013 - KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE ...

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT SH. A. - Pejë Pe ja Istog Kl in a Junik Deç an PLANI I BIZNESIT 2010 - 2013 Janar 2009

Analiza e Politikave Të Mendosh Gjelbër

Statistikat e lidhjes me sistem adekuat të kanalizimit janë në fakt edhe më të këqija se ato të deklaruara nga dy burimet tjera. Korça shkruan që në vitin 2003, vetëm 28 përqind e popullatës ishin të lidhur me sistemin e kanalizimit.

RREGULLA PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMIT PËR ...

... Mbeturinave dhe të Konsumatorëve që kanë ndaj njëri tjetrit; Komisioni Shqyrtues nënkupton komisionin i cili mund të rishikojë vendimet e Rregullatorit në pajtim me Nenin 34 të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2004/49 Mbi Veprimtarit e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe ...

Nënshkruani Kontratën e Shërbimit me Kompanitë për ...

Është organ i pavarur i themeluar me Ligjin Nr. 03/L-086, për Veprimtarit e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe Mbeturinave të datës 13 qershor 2008 i cilli është përgjegjëse për rregullimin e ekonomik të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe mbeturinave.

UNITED NATIONS

Kapitulli 6 Ndërprerja nga shërbimet e ujësjellësit dhe të kanalizimit Neni 18 Ndërprerjet e ndaluara 18.1 Asnjë ofrues i shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimit nuk mund t'ia mdërpresë ndryshe shërbimin personit nga mënyra e paraparë në kontratën e shërbimeve sipas ...

PLANIFIKIMI ME PJESÀMARRJE

Kushtet për zhvillimin e mësimit në shkolla janë të mira; Bashkësisa Teritoriale është e lidhur me rrjetin e ujësjellësit; Bashkësisa Teritoriale gjithashtu është e lidhur me rrjetin e kanalizimit; Kjo Bashkësi Teritoriale ka një Q.M.F - Qendër të mjekësisë familjare dhe gjithashtu ...

MALISHEVA-Raporti komunal

Shumica e vendbanimeve që kanë rrjetin e kanalizimit e kanë arrit këtë me këtë me vetiniciativë dhe me vetëfinancim, lagje për lagje. Përveç qytezës së Malishevës, edhe fshatrat Dragobil, Marali, Maxharr, Bajë, Drenoc, Kërvasari dhe Carallukë kanë rrjet të kanalizimit; kurse në ...

Doc 6 - Plani afatmesëm komunal për investimet kapitale ...

E Ultë 50,000 80025 Ndërtimi i kanalizimit në Shkabë 60,000 80026 Ndriçimi në laxhet e urbanizuara-Drenas 3 40,000 80026 Ndriçimi në laxhet e urbanizuara-Drenas 3 40,000 80027 ...