Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kandidatet

Lista e kandidatëve të subjekt politik List kandidata ...

ZGJEDHJET PËR KUVENDIN KOMUNAL200 IZBORI ZASKUPŠTINU OPŠTINE 200 9 9 Komuna: Opština: Viti Vitina Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo

Lista e kandidatëve të subjekt politik List kandidata ...

ZGJEDHJET PËR KUVENDIN KOMUNAL200 IZBORI ZASKUPŠTINU OPŠTINE 200 9 9 Komuna: Opština: Kamenicë Kamenica Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo

TERMS OF REFERENCE

Kushtet e veçanta • Gatishmëria për të udhëtuar në zyrat tjera të AKP-së Vërejtje: Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë aplikacionin e plotësuar ...

TERMS OF REFERENCE

Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të kontaktohen. SLOBODNO RADNO MESTO Naziv radnog mesta: Pravnik, jedinica za verifikaciju dokumentacije Stepen: L ...

INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM

VËMENDJE: Kandidatët nga lista duhet të paraqiten me kohë në vendin ku është paraparë mbajtja e testimit me shkrim së paku 60 m inuta ( një orë ) para fillimit të testimit.

Njoftim per punesim konsulentesh/ekspertesh

Intervista me kandidatet e perfshire ne “short list” do te behet ne daten 27.09.2010. Per me shume informacion, shih Termat e References per cdo pozicion.

KODI I ETIKËS

Kodi i Etikës 1 Sipas autoritetit të dhënë në bazë të Nenit 16.1 të Ligjit mbi Energjinë Elektrike, Bordi i Drejtorëve i KOSTT - Operatorit te Sistemit, Transmisionit dhe Tregut në mbledhjen e dt. 20 dhjetor 2006 miratoi ...

UNIVERSITETI I PRIZRENIT

Të drejtë konkurrimi në Universitetin e Prizrenit kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses shkollën e mesme në Kosovë dhe posedojnë diplomë për shkollimin e kryer.

Republika e Kosovës Instituti Gjyqësor i Kosovës/Kosovski ...

+[Pic 1 R A P O R T MBI ORGANIZIMIN, HARTIMIN DHE VLERËSIMIN E PROVIMIT PËRGATITOR/HYRËS PËR KANDIDATËT POTENCIAL PËR GJYQTARË DHE PROKURORË 2010 Prishtinë, korrik 2010 2010 Republika e Kosovës Republika Kosova/Republic of Kosovo Instituti Gjyqësor i Kosovës/Kosovski Institut za ...

Tetovë , 01.11.2009 Kordinatori i cilkit të dytë(Master)

1 Republika e Maqedonisë, 1200 Tetovë -Tetovo, Rr.-Ul.Ilindenit-Ilindenska Rektorati i Universitetit-Rektorat na Univerzitetot Republic of Macedonia , www .unite.edu.mk Tel: ++389 44 356 500 Fax: 044 334 222 NJOFTIM Njoftohen të gjithë kandidatët e pranuar në studimet (Master) në ...