Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kanununun

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri ...

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye Meclisinin 2010 dönemine ait 02.03.2011 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu Mart ayı toplantısındaki

Çevre Temizliği Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ...

Çevre Temizliği Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Trabzon İl Müdürlüğünce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/1 maddesi çerçevesinde Doğrudan Temin Usulü ile 16.09.2011 son başvuru tarihinde yaptığımız Toplum Yararına Çalışma Programı için yapılan hizmet alım ...

Ekli "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına *li*kin ...

Bu PDF dokumanı http: //www. bilgilenmehakki. org tarafından hazırlanmı * tır. Resmi Gazete, 27 Nisan, 2004, Sayi 25445, Karar Sayısı : 2004/7189 Ekli "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına *li*kin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in yürürlü*e konulması; 4982 sayılı ...

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri ...

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye Meclisinin 2011 dönemine ait 06.05.2011 Cuma günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu Mayıs ayı II.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu

(2) Bu madde hükümlerinin 2004 Mali yılında uygulanması ile ilgili olarak , 5/1/2004 tarihli ve 25337 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 24/12/2003 tarihli ve 5029 sayılı 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun 8 inci maddesine bakınız.

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR Sümer Holding A.Ş ...

için yüklenici firma personeline 4857 sayılı iş kanununun 47. maddesi uyarınca ücret hesaplanacak ve çalışılan her gün için her bir personele bir günlük ücret ödenir.

TÜRK TİCARET KANUNUNUN

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Eski Hukukun ve Türk Ticaret Kanununun uygulanacağı hâller MADDE 1- (1) Bu Kanunda aksi öngörülmemiş veya farklı bir şekilde düzenlenmemişse: a) Türk ...

5362 Say›l› Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulufllar ...

1. Ünite 1, Sayfa 9, "5362 Say›l› Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulufllar› Kanununun 3. Maddesinin (a) Bendindeki Tarife Uygun Olarak Üç Kiflinin Çal›flt›¤› ‹flyerleri" bafll›kl› konusu afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 5362 Say›l› Esnaf ve Sanatkarlar Meslek ...

Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli ...

7/12/2001 —— • —— Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanun No. 4722 Kabul Tarihi : 3.12.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler A. Geçmişe etkili olmama kuralı MADDE 1.

TÜRK ME DEN * KA NU NU NUN VELAYET, VESAYET VE M * RAS ...

Belirlenen süreler içinde defter tutulmaz veya tamamlanmazsa vasi, Türk Medeni Kanununun 483 üncü maddesi hükümlerine göre, vesayet makamı tarafından görevinden alınır.