Sputtr.com | Alternative Search Engine

Karar

ELİT ve ELİT OLMAYAN FUTBOL OYUNCULARININ KARAR VERME ...

BESBD 3:2.1999 22 ELİT ve ELİT OLMAYAN FUTBOL OYUNCULARININ KARAR VERME PERFORMANSLARININ KARAR VERME HIZI ve VERİLEN KARARIN DOĞRULUĞU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Halit EGESOY 1, Niyazi ENİSELER 2, Hatice ÇAMLIYER 2, Hüseyin ÇAMLIYER 2 ÖZET Bu çalışmanın amacı, elit ve elit ...

Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin Karar ...

GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3 (2010) 685-705 Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerini Yordama Gücü Self-Esteem in Making Decision & The Interpretational Power of Decisionmaking Styles of Teacher Candidates ...

Governance in water resources management: progress in South ...

Governance in water resources management: progress in South Africa WWF3: INBO session 20.03.03 EIMAN KARAR Department of Water Affairs and Forestry,

Integration of Geographical Information Systems and Multi- C ...

Integration of Geographical Information Systems and Multi-Criteria Decision Analysis. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi

PSĐKOLOJĐK*DANI MA*VE*REHBERLĐK*EĞĐTĐMĐ*ALAN ...

Muğla*Üniversitesi* SBE*Dergisi*Bahar*2005*Sayı*14 * PSĐKOLOJĐK*DANI MA*VE*REHBERLĐK*EĞĐTĐMĐ*ALAN* ÖĞRENCĐLERĐN*EMPATĐK*BECERĐ*VE*KARAR*VERME* STRATEJĐLERĐNĐN*ÇEĐTLĐ*DEĞĐKENLERE*GÖRE* ĐNCELENMESĐ* Birol*ALVER * * ÖZET* Bu*ara*tırmada,*Eğitim*Fakültesi,*Eğitim ...

Decision 26/CP.7: Amendment to the list in Annex II to the ...

Karar 26/CP.7: Sözleşme'nin Ek-II Listesinde Değişiklik ( 8. Genel Kurul Oturumu, 9 Kasım 2001 ) Taraflar Konferansı, Türkiye'nin Sözleşme'ye katılma yönündeki niyetini memnuniyetle karşılayarak , Sözleşme'nin 4. maddesinin 2. paragrafının (f) ...

TAK VE BMBF TARAFINDAN 2011-2013 YILLARINDA DESTEKLENMESINE ...

TÜB ĐTAK VE BMBF TARAFINDAN 2011-2013 YILLARINDA DESTEKLENMESINE KARAR VERILEN PROJELER Proje Sayısı Türk Yürütücü Alman Yürütücü Proje Başlığı 1

İşletmelerde Muhasebe Yöneticilerinin Etiksel Karar Süreci *

THE EFFECTS OF DEMOGRAPHICS ON JOB SATISFACTION FACTORS İşletmelerde Muhasebe Yöneticilerinin Etiksel Karar Süreci *

www.econturk.org

'2ˆ58'$1<$%$1&, 6(50$<(<$7,5,0/$5,1'$.$5$5$/0$3526('h 5h 5+dndqg=<,/',=,*5ø 'r˜uxgdq\dedqf'vhupd\h\dw'u'podu''<6 wdq'produdnx]xq g|qhpol\dw'u'podu'lohuphnwhglu%x|]hoolnohulqhghql\ohn'vdydghol vhupd\hkduhnhwohulqlqgh˜lœnhq\ds'v'q'wdœ'pd\dq'<6\dw'u'podu' |]hoolnohjholœphnwhrodqÅonhohulqg ...