Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kardiologija

Personal data:

"Kardiologija" tom. II. Urednici : Srećko I. Nedeljković, Vladimir I. Kanjuh, Milija R. Vukotić. III izdanje, 2000. D.p. za izdava ...

Akutni koronarni sindrom — Ima li πto novo u strategiji

Sajam zdravlja u Vinkovcima str. 63 Invanzivna i interventna kardiologija u lijeËenju valvularnih bolesti srca str. 65 Simpozij "Akutna stanja u kardiologiji" str. 69 Dvadeset godina Krkinih lijekova koji djeluju na renin-angiotenzin-aldosteronski sustav str. 70 Akutni koronarni sindrom — Ima ...

Invanzivna i interventna kardiologija u lijeËenju ...

2008;3(8):65. P ovijest invanzivne i interventne kardiologije seæe joπ od davnih poËetaka XX. stoljeÊa, toËnije od 1929. god. kada je specijalizant kirurgije Werner Forssmann u Eberswaldu blizu Berlina izveo prvu kateterizaciju srca, i to vlastitoga, pa do ne tako davne 1977. god. kada je ...

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

STANDARD PROCEDURE FOR WORK of the ethical committee of the Clinical Center (KC) KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

STABILA STENOKARDIJA

Rīga, 2007. gads Atbalsta: Sagatavojusi Latvijas Kardiologu biedrības darba grupa: Dr. med. Andrejs Ērglis - darba grupas vadītājs Profesors Andrejs Kalvelis Profesors Jānis Jirgensons Docents Oskars Kalējs Dr. Iļja Zakke Dr. Iveta Mintāle Dr. Inga Narbute Dr. Maija Keiša STABILA ...

Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un ...

Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu Sagatavojusi darba grupa: asoc. prof. A. Ērglis (darba grupas vadītājs), prof. A. Kalvelis, asoc. prof. M. A. Ozoliņa, Dr. med. V. Dzērve, doc. O. Kalējs, I. Mintāle ...

PRAVILNIK O STRU Č NOM USAVRŠAVANJU KBC “Dr Dragiša ...

1 PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU KBC “Dr Dragiša Mišović”-DEDINJE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Pravilnikom u zdravstvenoj ustanovi Kliničko Bolnički Centar „Dr Dragiša Mišović“ - Dedinje -

Republika Makedonija

Lazar Traj~ev objasni deka so ovaa predlog-odluka, na predlog na Klinikata za kardiologija i Specijalnata bolnica Filip Vtori, se eliminira konzilijarnoto mislewe, ...

XVI KONGRES KARDIOLOGA SRBIJE

7 baziČne nauke u kardiologiji / pedijatrijska kardiologija / kardiovaskularna hirurgija / sportska kardiologija / razno poster forum nedelja, 14. oktobar 2007, ...

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE SREMSKA KAMENICA

institut za onkologiju vojvodine sremska kamenica katedra za onkologiju medicinski fakultet novi sad univerzitet u novom sadu 06.11.2007. izveŠtaj komisije o predlogu kandidata za saradnika u nastavi za u u oblast onkologija i.podaci o konkursu,komisiji i kandidatima 1.