Sputtr.com | Alternative Search Engine

Karfl

Postoperatif Analjezide Epidural Hasta Kontrollü Analjezi ...

Bak›rköy T›p Dergisi, Cilt 1, Say› 1, 2005 / Medical Journal of Bak›rköy, Volume 1, Number 1, 2005 7 Araflt›rmalar / Researches Postoperatif Analjezide Epidural Hasta Kontrollü Analjezi ile Sürekli ‹nfüzyon Uygulamas›n›n Karfl›laflt›r›lmas›* Zafer Çukurova, G. Oya ...

Akut Apandisit Tan›s›nda Ultrasonografi ve Bilgisayarl ...

Bak›rköy T›p Dergisi, Cilt 2, Say› 1, 2006/ Medical Journal of Bak›rköy, Volume 2, Number 1, 2006 22 Araflt›rmalar/ Researches Akut Apandisit Tan›s›nda Ultrasonografi ve Bilgisayarl› Tomografi Bulgular›n›n Karfl›laflt›r›lmas› Behzat Behzato¤lu, Edip Hatipo¤lu ...

Feldispat-kuvars ay›r›m›nda hidroflorik asit kullan ...

Feldispat-kuvars ay›r›m›nda hidroflorik asit kullan›lmayan flotasyon yöntemlerinin karfl›laflt›r›lmas› The comparision of non-hydrofluoric acid flotation methods used in feldspar quartz separation Derya KALYON, Özcan Y. GÜLSOY Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ...

Diz Osteoartritinde Ultrason ve K›sa Dalga Diatermi ...

168 Diz Osteoartritinde Ultrason ve K›sa Dalga Diatermi Tedavilerinin Karfl›laflt›r›lmas› Comparison of Ultrasound and Short Wave Diathermy Therapy in Knee Osteoarthritis Özet Özet Amaç: Amaç: Diz, osteoartritin en s›k görüldü¤ü periferik eklemdir.

Subklinik ve Klinik Hipotiroidili Hastalarda Lipid Paneli ve ...

Araflt›rma Türk Klinik Biyokimya Derg 2007; 5(2): 57-62 Subklinik ve Klinik Hipotiroidili Hastalarda Lipid Paneli ve Lipoprotein Elektroforezi Sonuçlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas› Comparison of Lipid Panels and Lipoprotein Electrophoresis Results Between Patients of Clinical and ...

Postmenopozal Osteoporozda Risendronat ve Raloksifen ...

Postmenopozal Osteoporozda Risendronat ve Raloksifen Tedavilerinin Etkilerinin Karfl›laflt›r›lmas› Comprarison of R›sendronate and Ralox›fene Treatment in Postmenopausal Osteoporos›s Amaç: Amaç: Bu çal›flmam›z›n amac›, risendronat ve raloksifen tedavisinin postmenopozal ...

Kolonoskopi yap›lan olgularda deksmedetomidin vemidozolam ...

Hasta ve endoskopist memnuniyeti ile nörofizyolojik testler aç›s›ndan karfl›laflt›r›l-d›¤›nda iki grup aras›nda fark saptanmad›.

277_281 Ilker Kiris

Carbomedics®ve On-X®marka bileaflet mekanik kalp kapaklar›n›n hemodinamik performanslar›n›n mitral pozisyonda karfl›laflt›r›lmas› 277_281 Ilker Kiris

Acid Adaptation Protects Salmonella typhimuriumFrom ...

Salmonella typhimurium'da Aside Adaptasyonun Çevresel Streslere Karfl› Koruma Sa¤lamas› Özet: Salmonella typhimuriumyaflam sürecinde çok farkl› ortamlarla karflkarfl›ya kal›r.

Analysis of the Marketing Structure of the Dairy Industry in ...

Key Words: milk, milk processors, dairy industry, marketing, multidimensional scaling Trakya Bölgesinde Süt Sektörünün Pazarlama Yap›s›n›n Analizi ve Karfl›lafl›lan Sorunlar›n Çokboyutlu Ölçekleme Yöntemiyle Belirlenmesi Özet: Çal›flman›n amac› Trakya bölgesinde süt ...