Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kasnijem

RAZLIKOVANJE ZANOSA, RAZVRSTAVANJE RODOVA

U kasnijem, sinteznom djelu o pjesniötvu Della poetica: La deca disputata (1586) , nastalom nakon viöe od tri desetlje*a, Petri* je u uvodnom poglavlju razradio svoje shva*anje pjesni*kih zanosa vezuju*i ih tako*er uz melankoli*ku narav, a koncilijantniji je prema znanju i vjeötini kao poetskim ...

Pristup bolesniku s akutnim koronarnim sindromom

Naknadni podatci, ponajprije vrijednosti tzv. infarktnih la-boratorijskih biljega kao πto je kreatin-kinaza (CK) odnos-no omjer CK i njezine MB-frakcije ili srËanoga troponina T ili I (cTnT ili cTnI) rabe se u kasnijem svrstavanju bolesni-ka u jednu od triju kategorija AKS.

BOGOVI IZ RAJA - William Bramley

Marširajući sveci William i Mery vodili su rat Masoni Kraljevski pacovi Grof od Sen Žermena Ovde vitez tamo vitez Marksova apokalipsa Smešni novac postaje internacionalan Radnički raj Robo sapiens Povratak Sen Žermena Univerzum kamena Interpol Novi Rajski vrt Bekstvo iz Raja Priroda ...

AJNE TE@INE - BIOETHICAL VIEWS ON THE PROCEDURES IN EXTREMELY ...

beskorisnog tretmana u kasnijem `ivotu. Niti jedno novoro|en~e ne mo`e biti subjekt dijagnosti~kih, terapijskih ili eksperimentalnih postu paka ako roditelji nisu potpuno obavije{teni i ako ne daju svoj pristanak.

Dijagnostika i rezultati lečenja miksoma srca

Kod jednog bolesni-ka, zbog sumnje na miksom, urađena je operacija tumora u desnoj komori sa nalazom Hod kinovog limfoma, za koji se, prema kasnijem toku, mo e osnovano tvrditi da je pri-marni limfom srca.

ISKUSTVA U LIJEČENJU PRIJELOMA DJEČJIH PODLAKTICA U OPĆOJ ...

Ove studije, vršene na kadaverima, ne uzimaju u obzir re-moduliranje kostiju koje nastaju u kasnijem tijeku cijeljenja. U literaturi su opisana oprečna zapažanja i mišljenja o značaju remodeliranja kostiju u oporavku rotacijske funkcije podla-ktice (14-16).

Uticaj fizičke aktivnosti na profil lipida seruma i ...

... lipide and glucose, atherosclerosis, adolescents _____ UVOD Ateroskleroza je slo en metabolički proces koji počinje patohistološkim promenama već kod odojčadi (Simeunović 1991), a klinički se manifestuje u srednjem ili kasnijem ...

sportlogia.com

To ukazuje da vje~banje u ranom djetinjstvu mo~e biti va~an faktor u prevenciji osteoporoze u kasnijem ~ivotu. (FIMS Position Statement, ?) Ostaje da se vidi koja vrsta i obim vje~bi e najvi{e pobolj{ati prirast kosti tokom razvoja osobe, kad je optereenje i najefikasnije na taj proces.

Uticaj unosa rehidraciono-energetskog napitka na fiziolo{ke ...

... lipide and glucose, atherosclerosis, adolescents _____ UVOD Ateroskleroza je slo en metabolički proces koji počinje patohistološkim promenama već kod odojčadi (Simeunović 1991), a klinički se manifestuje u srednjem ili kasnijem ...

HUMANA GENETIKA BIBLID 1451-124X:(2009);8 (4-6): 141-146

Klinički se postojanje zadnje uretralne valvule mo e manifestovati od poremećaja mokrenja koji se javljaju tek u kasnijem detinjstvu do teških kliničkih oblika bubrežne insuficijencije sa velikom stopom perinatgalne smrtnosti zbog pridružene hipoplazije pluća(12).