Sputtr.com | Alternative Search Engine

Katasztr

A szak megnevezése: NAPPALI TŰZVÉDELMI MÉRNÖK

2005.02.10. 1 A szak megnevezése: NAPPALI TŰZVÉDELMI MÉRNÖK Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: tűzvédelmi mérnök - tűzvédelmi szakirány (TŰZV) - katasztrófavédelmi szakirány (KATASZTR) A képzési idő, a legkisebb óraszám: 6 félévben legalább 5400 ...

KÖRNYEZETBIZTONSÁG ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TUDOMÁNYSZAK

A katasztrófa fogalma A katasztrófa fogalma A katasztr A katasztr ófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a ófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni veszélyes anyagokkal kapcsolatos ...

GEO-FIFIKA Földtudományi ismeretterjesztõ füzet

A cél az, hogy növekedjék a lak osság veszély-tudatossága, minimális legyen a katasztr ófák valószínûsége, és csökkenjen a társadalom sebez-hetõsége. 2006-ban volt, hogy kitört a Merapi vulkán Indonéziában.

FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA : KÖRNYEZET -

Ö nk. -i t ű zolt ó s á g Ö nk é ntes t ű zolt ó s á g (k ö ztest ü letek) T ű zolt ó Egyes ü let ek Szakmai felügyelet: Országház Tűzoltóság Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Rep ü l ő t é ri Katasztr ó fav é del mi Igazgat ó s á g Megyei Katasztrófavédelmi ...

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Az emisszió növekedésével az üvegházgázok klímaváltozást okoznak, mely a következõ generációk számára katasztr ófákhoz vezethet.

„Nézd csak a tájat, de szépen ôszül."

KÖZÉLET « 4 Legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk a nemrégiben tartott részleges katasztr ófavédelmi gyakorlatról, melynek gya-kori ismétlését a kôolajtárolók városhoz közeli elhelyezkedése indokolja.

TARTALOM

... KOMMUNIKÁCIÓ KONFERENCIA AZ ÓBUDAI EGYETEM ÉS A HTE SZERVEZÉSÉVEL A 2010-ben Magyarországon bekövetkezett termés zeti (májusi árvizek) és technológiai (vörösiszap ár) katasztrófák újra rávilágítottak a veszélyhelyzeti kommunikáció fontosságára, a mentési- és katasztr ófa ...

Európa 12 leckében

... ellensúlyozni kell a rászorulók számára nyújtott, gyakorlati segítségen alapuló, egész Európára kiterj edő szolidaritással, mely abban mutatko-zik meg, hogy az Unió a költségvetésen keresztül segélyekben részesíti a rászorul ókat árvizek vagy más természeti katasztr ...

Tar ta lom je g yzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 41. szám

A miniszteri biztos a feladatát a Belügyminisztérium kabinetfõnökével, valamint az ESR létrehozásával összefüggõ feladat ai tekint etében az ország os rendõrf õkapitánnyal, az Or szágos Katasztr ófavédelm i Fõigazgat óság vezetõjéve l és az Országos Mentõszolgálat ...

BÁNYÁSZ LAKÓTELEPEK,

A tervekb ől végül csak készenléti lakótelep lett, amelynek lakásaiban olyan vezetőket, iparosokat és bányamentőket helyeztek el, akikre sürgős beavatkozások, katasztr ófák elhárítása esetén volt szükség.