Sputtr.com | Alternative Search Engine

Katecholo

Sposoby oddzia‡ywania neuroprotekcyjnego w chorobie ...

Obecnie poszukuje siŒ nowych lekÛw charakteryzuj„cych siŒ wieloma mechanizmami dzia‡ania, miŒdzy innymi hamowaniem cholinesterazy, monoaminooksydazy i katecholo-O-metylotransferazy, regulacj„ receptorÛw cholinergicznych lub "-adrenoreceptorÛw, dzia‡aniem przeciwzapalnym ...

Sposoby oddzia‡ywania neuroprotekcyjnego w chorobie ...

nowa; COMT Œ katecholo-O-metylotransferaza; CyD Œ cyklofi lina; CYP 1A2 Œ uk‡ad cytochromu P-450; DA Œ dopamina; DATATOP Œ badania obejmuj„ce ok. 800 chorych z wczesn„,

ULOTKADLAPACJENTA ...

Enzym katecholo-O-metylotransferaza (COMT) jestnaturalnymskładnikiemorganizmu; jego działaniepowodujerozkładlewodopystosowanejwleczeniuchorobyParkinsona.

Stanowisko nr 17/05/2009 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ...

Proponowana terapia Entakapon należy do nowej grupy farmakoterapeutycznej inhibitorów katecholo-O-metylotransferazy (COMT). Jest to inhibitor enzymu COMT działający wybiórczo, w sposób odwracalny i głównie obwodowo, przeznaczony do równoczesnego podawania z preparatami zawierającymi lewodopę.

Dopamina - nie tylko neuroprzekaźnik* Dopamine: not just a ...

Degradacja dopaminy w tkance nerwowej może zachodzić także z udziałem o-metylotransferazy katecholo-wej (COMT, EC 2.1.1.6), która jest odpowiedzialna za reakcję o-metylacji reszty 3-OH, występującej w ugrupowaniu Ryc.

UDZIA£ α

Enzymami odpowiedzialnymi za jej katabolizm s„ monoamino-oksydazy A i B (MAO A i MAO B) oraz katecholo-O-metylotransferaza (COMT). Monoaminooksydazy przekszta‡caj„ DA do nietoksycznego kwasu 3,4-dihydroksy-fenylooctowego (DOPAC) i nadtlenku wodoru (H 2 O 2) [18], ktÛry mo¿e byÊ przeksz-ta ...

Stanowisko nr 16/05/2009 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ...

Osobną grupę leków stanowią inhibitory katecholo-O-metylotranferazy (COMT) - entacapon, tolkapon, czyli działające obwodowo leki blokujące enzym metabolizujący L-DOPA, pośrednio zwiększające w ten sposób stężenie lewodopy w ośrodkowym układzie nerwowym.

Rasagilina Πnowy lek w leczeniu choroby Parkinsona

bitory monoaminooksydazy typu B (MAO-B) oraz inhibitory katecholo-tleno-metylo-transferazy (COMT). Nale¿y tutaj podkreœliæ, ¿e stosowanie lewodopy czy agonistów receptora

Choroba Parkinsona będąca drugą co do częstości ...

Są to inhibitory monoaminooksydazy typu B (MAO-B) - selegilina, lazabemid, rasagilina. oraz inhibitory katecholo-tleno-metylotransferazy (COMT) - tolcapone, entacapone.

Rasagilina ñ nowy lek w leczeniu choroby Parkinsona

Nale¿„ do nich inhibitory monoaminooksydazy typu B (MAO-B) oraz inhibitory katecholo-tleno--metylo-transferazy (COMT). Nale¿y tutaj podkreúliÊ, ¿e stosowanie lewodopy czy agonistÛw receptora dopaminergicznego nie jest jedyn„ mo¿liw„ alternatyw„.