Sputtr.com | Alternative Search Engine

Katerih

I. Supplies of Goods and Services (VAT excluded)

Polje 31a Nabave blaga in storitev v Sloveniji od katerih obračuna DDV prejemnik Vsebina polja Posebnosti in opozorila Vpisuje se vrednost nabav blaga in prejetih storitev ter danih predplačil iz 76.a člena ZDDV-1.

IN VIVO -DERIVED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE ...

... ,-ki sta bili po uradnih ugotovitvah v tistem času prosti bruceloze,-ki sta bili prosti enzootske goveje levkoze ali v katerih nobena ival v prejšnjih treh letih ni pokazala kliničnih znakov enzootske goveje levkoze,-v katerih nobena ival v prejšnjih 12 mesecih ni pokazala ...

ŠTEVILKA 24

Zaradi raznolikosti dela se redno udeležujem izobraževanj, na katerih izpopolnjujem in pridobivam nova znanja. Ti programi so organizirani na nivoju podjetja in zajemajo razne kulin arične delavnice s področja priprave raznovrstnih jedi, ...

ENEOLITSKO KOLIŠČE NA LJUBLJANSKEM BARJU AN ENEOLITHIC PILE ...

Tako Emona kot Poetoviona sta bili veliki rimski mesti, katerih prebi-valci so, podobno kot na mejah Panonije, potrebovali stalen vir hrane (Balon 1995a).

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

Nastali CS 2 smo oddestilirali skozi dva čistilna stolpa, v katerih je bila raztopina svinčevega acetata in raztopina natrijevega hidroksida, ...

Imunološki testi in odkrivanje okužbe z bakterijo ...

Preiskovanci so osebe moškega in ženskega spola, pri katerih je pošiljatelj posu-mil na okužbo z bakterijo Hp in pri katerih so z določevanjem antigena bakterije Hp v blatu in/ali ustreznih specifičnih protiteles v serumu ali plazmi poskušali potrditi klinično diagnozo: ...

Seals, contracts and tokens in the Balkans Early Neolithic ...

Te ne podpirajo modelov demske difuzije, kolonizacije in menjave populacij, na katerih sicer temeljijo razlage prehoda h kmetovanju. Ugotav-ljamo, ...

Geophysical prospecting in Slovenia: an overview with some ...

Tab. 1: Preglednica nekaterih arheoloških najdišč na katerih smo opravili geofizikalne raziskave. studies, generating a detailed review of the potential of these various techniques at different sites, ...

A STEADy STATE HyDRAULIC MODEL Of A KARST AQUIfER

V našem modelu smo se osredotočili na robne pogoje, ob katerih pride do spremembe toka s prosto gladino v tok pod tlakom in pogoje ob katerih se podzemni tok razdeli med dva sosednja kanala.

CONTRIBUTION TO THE SPRING VEGETATION OF THE JULIAN ALPS: THE ...

Podal je pet fitocenoloških popisov, v katerih prevladuje takson Cratoneuron commutatum (= Palustriella com-mutata), in jih uvrstil v novo opisano asociacijo Cra-toneuretum commutati Aichinger 1933.