Sputtr.com | Alternative Search Engine

Katerimi

GEOLO'KO GEOTEHNI¨NE RAZISKAVE PLAZU Geological-geotechnical ...

111 Ana Petkov„ek: GEOLO'KO GEOTEHNI¨NE RAZISKAVE PLAZU STOfiE Parametri, s katerimi doloamolastnosti blatno-drobirskega toka V nekaterih primerih se lahko zemeljski plaz spremeni v blatni ali drobirski (murasti) tok.

PARTNERSKA VLOGA PACIENTA V PROCESU U Č INKOVITE OBRAVNAVE ...

ustne informacije, s katerimi razpolagaš ob prihodu. I1: Menim, da imamo v praksi, glede na obremenitve, s katerimi delamo, za pripravo na prvo srečanje zelo malo časa.

KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V ...

V prvem delu sem predstavil zgodovino in dejavnosti podjetja Kompas MTS, kadrovsko in izobraûevalno dejavnost ter izzive, s katerimi se organizacija sre*uje zaradi razli*nih vplivov okolja in znotraj nje.

Vera Urlep Šalinović – LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA ...

Hude krvavitve zaradi hemostatskih motenj, med katerimi je najpogostejša akutna diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK), se pojavljajo pri različnih patoloških stan-jih, kot so: preeklampsija, eklampsija, predležeča posteljica (placenta previa), prezgodnja ločitev pravilno ležeče ...

Mapping of sub-surface fracture systems using integrated ...

Interpretacija HRP podatkov in kvantitativno vrednotenje VLF-EM podatkov sta pokazala številne podpovršinske cone z visoko realno komponento gostote toka, s katerimi definiramo potencialne podpovršinske strukturne oblike (npr. razpoklinske cone) z možno mineralizacijo z zlatom.

KONTINUIRANO IZOBRA EVANJE KADROV V CENTRU ZA NUJNO ...

3 Med neformalna izobra evanja za poklic in poklicno delo pa štejemo:-uvajanje in privajanje na delo ali druga usposabljanja za opravljanje delovnih ali poklicnih nalog, funkcij, s katerimi pridobivamo in izboljšujemo praktično znanje in spretnosti za opravljanje poklicnega dela, poklica ali ...

SMALL AND MEDIUM-SIZE TOWNS AS THE BASIS OF POLYCENTRIC URBAN ...

V prispevku je zato poseben poudarek na izboru kazalnikov, s katerimi bi lahko opredelili razliko med velikimi, srednje velikimi in majhnimi mesti, posebej v Sloveniji in v primerjavi z drugimi evropskimi državami.

I LEVITATE, WHAT'S NEXT... LEBDIM, KAJ POTEM...

Blake se v svoji Poroki nebes in pekla sooèa z našimi *eljami, med katerimi je tudi misel o letenju. Niè veè ni potrebno dodati na to temo. Pazite se! 1 Sadovem kot Markiz de Sade, znani francoski kulturni razlagalec, re-volucionar in seksualni obsedenec.

Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov ...

leta povzro~i skr~enje prstastih izrastkov, s katerimi se jetrne celice povezujejo med seboj in z endotelijskimi celicami sinusoidov. Prekinitev medceli~nih povezav in skr~enje he

Acta 1/2000 slike

Posebni naravni pogoji, pod katerimi se oblikuje in razvija dinamika podzemne vode, so bili vzrok za teæave pri pripravi enotnih meril varovanja.