Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kazanm

YAPI˘TIRMA BAˆLANTILARININ DAYANIMI ÜZER¯NE KÜRLE˘ME ...

... lar'Q'n kullan'P' gittikçe artm'˙ ve bu uygulamalar içinde esnek yap'˙W'U'F'lar'n yap'sal amaçl' kullan'mlar' önem kazanm'˙W'r. Dü˙ük cams' geçi˙ s'cakl'˜', ...

E-cadherin molecularmechanism in prostate cancer

Özellikle invasiv veya metastatik tümörlerin fenotipik belirlemesinde önem kazanm›fllard›r. Bundan ötürü e-cadherin aktivitesinin klinik aç›dan kullan›labilirli¤i üzerine birçok araflt›rma yap›lmaktad›r.

AVRUPA B˙RL˙¯˙'NDE UZUN DÖNEML˙*˙˚6˙ZL˙¯E KAR˚I ...

... ◊f kazand◊racak ve i¸gücü piyasas◊na entegre edecek, i¸sizli˘in cazibesini s◊Q◊rlayacak politikalar önem kazanm◊¸W◊r.

Ko˘c University Electrical and Computer Engineering Graduate ...

Lisans d oneminde kazanm ˘s oldu gum ivme sayesinde, ˘cok verimli ve kendimi h zla geli˘stirebildi gim bir y uksek lisans s ureci ge˘cirdi gimi d u˘s un uyorum.

Yirminci Yüzy›lda Geleneksel Meksika Seramikleri

Patamban'›n bir köyü ise yeflil renk s›rlan-m›fl Pinas'lar› ile ün kazanm›flt›r. Pinas, ananas biçiminde flekillen-dirilmifl büyük su kaplar›na verilen isimdir.

Doç. Dr. Nilsen ALTINTA*

... *tur. 1983 y*l*nda *TÜ ve Danimarka - Kopenhag Üniversitesi'ndeki doktora çal**malar*n*tamamlayarak doktora derecesini kazanm**t*r. 1987 y*l*nda ise Doçent olmu*tur. Dr. Alt*nta*evli ve iki çocuk annesidir. ...

Kent dokusunda mozaik uygulamalar›ndan bir kesit

Bizans döneminde figüratif anlat›m çok geliflmifl, ayr›nt›lar önem kazanm›flt›r. Özellikle dini yap›larda mozaik uygulamalar›n ön plana geçmesi h›r›stiyanl›kla ilgili konular› da beraberinde getirmifltir.

Aç*kUçlu Deney Tekni*inin Ö*rencilerin Laboratuvara ...

Ö*renciler deneyler yoluyla bilimsel süreç becerilerini kazanmakta ve bu kazanm** olduklar*becerileri günlük ya*amlar*n*kolayla*t*rmak için kullanmaktad*rlar.

Caustic SodaLeach of Electric Arc Furnace Dust

... karslamakicin 25000 ton Znmetalidsalmyapmaktadr. Bu y¨uzden, elektrikarkocagtozlarnnicerdigi Znvedigermetalleringeri kazanm, T¨urkiyeninekonomisine b¨uy¨ukbirkatksaglyacaktr.

16.inepo U on.fh10

... ¤i kurmakla da yükümlü oldu¤undan, omuzlar›na ald›¤› sorumluluk çok a¤›rd›r. Çevre koruma bilinci kazanm›fl ve çevre kültürü ile yo¤rulmufl, ...