Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kerkimin

Udhëzues në kërkimin

5 Prezantimi Me këtë Udhëzues kemi qëllim të ofrojmë një instrument prak-tik dhe lehtesisht të lexueshëm në lidhje me temën e punësimit për të gjithë ...

SITUATA AKTUALE E LICENCIMIT PER KERKIMIN, ZHVILLIMIN DHE ...

SITUATA AKTUALE E LICENCIMIT PER KERKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NE SHQIPERI Aktualisht per kerkimin e hidrokarbureve ne Shqiperi, jane te lidhura ...

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR ARSIMIN E LARTË ( SKALA)

Strategjia Kombëtare për Arsimin e Lartë ( SKALA) (2008-2013) 1. STRATEGJIA KOMBËTARE PËR ARSIMIN E LARTË ( SKALA) (2008-2013) ...

RRJETI BALLKANIK I BUJQESISE DHE USHQIMIT

16 KONKLUZIONE PËR KËRKIMIN SHKENCOR NË SHQIPËRI (3) •Kapacitetet kërkimore janëpërqëndrur nëfusha shkencore tëcilat nuk ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare www.legjislacionishqiptar.gov.al Nr.18 19 shkurt 2008 P Ë R M B A ...

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

Referenca biblografike: Adriamed (Botim). 2000. Përkthim në shqip i Kodit te Fao-s te Drejtimit për një Peshkim të Përgjegjëshëm. GCP/RER/010/ITA/AT-01 40f.

ORGANIGRAMA E DREJTORISE SE POLICISE QARKU TIRANE

Microsoft PowerPoint - 13. DPQ Tirane ok. OK. ORGANIGRAMA E DREJTORISE SE POLICISE QARKU TIRANE Skema1/dt Miratohet Ministrii Brendshëm LULZIM BASHA Zv ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare www.qpz.gov.al Nr.169 17 dhjetor 2010 P Ë R M B A J T J A ...

REPUBLIKA E SHQIPERISE*

1 republika e shqiperise ministria e bujqesise dhe ushqimit drejtoria e pergjithshme e peshkimit r r e g u l l o r e nr. 1 date 26.03.1997 per zbatimin e ligjit nr ...

Bachelor për: Psikologji

Psikologji Në përfundim të këtij Programi Studimi të konceptuar në 3 vite akademike sipas Kartës së Bolonjës , me 180 kredite (ECTS), lëshohet Diplomë ...