Sputtr.com | Alternative Search Engine

Keshillit

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLAVE ...

4 nr. 786, datë 17/12/1998 të Këshillit të Ministrave “Për kualifikimin shkencor pasuniversitar dhe për klasifikimin e punonjësve, pedagogjikë e kërkimorë”, (i

BAZA LIGJORE

Nr. 562, datë 12.8.2005 "Për caktimin e funksioneve të përfaqësuesve të institucioneve shtetërore në përbërje të këshillit administrativ të institutit të sigurimeve shoqërore" • VKM. Nr. 167, datë 29.3.2006 "Për disa çështje në zbatim të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993 "Për ...

ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI

Autoriteti zgjedhor dhe emërues i Këshillit Bashkiak. "Ligji 8652- neni 32, Detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak a) Zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin/rët e Këshillit.

LISTA E ANETAREVE TE KESHILLIT BASHKIAK

LISTA E ANETAREVE TE KESHILLIT BASHKIAK Nr. Emri Atesia Mbiemri 1. Abas Sabri Hajdari 2. Adem Namik Nuri 3.

Sekretariati i KGJK-së, Sekretarijat SSK, The Secretariat of ...

Zyrtari për kontakt: Bislim Gashi tel. 038/243-630 lok.118, mob.044/449-017 email adresa: bislim.gashi@hotmail.com Aplikacionet duhet t'i dërgohen Këshillit Gjyqësor të Kosovës në afatin prej 30 dite nga data e shpalljes se publikimit ne mjetet e informimit publikimit.

Violence reduction in schools – how to make a difference

€15/US$23 ISBN-10: 92-871-5870-3 ISBN-13: 978-92-871-5870-3 -:HSTCSH=VZ]\UX: http://book.coe.int Council of Europe Publishing www.coe.int The Council of Europe has 46 member states, covering virtually the entire continent of

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA ...

republika e kosovËs/ republika kosova/ republic of kosova . kËshilli gjyqËsor i kosovËs/ sudski savet Кosova/ kosovo judicial council . sekretariati i kËshillit gjyqËsor i kosovËs

RREGULLORJA E PUNiiS

Neni 5 Dh€nia e betimit Pas em€rimit secili an€tare i Keshillit betohet solemnisht. Teksti i betimit eshte si ne vijim: "Solemnisht deklaroj dhe premtoj se do t 'i lcryeje funlrsionet n€ m€nyr€ t€ pavarur dhe td paanshme qd md jan€ besuar sipas Kushtetutes, Ligjit per Kelhillin ...

PROCES VERBAL PËR VLERËSIMIN E VITIT T E DYTË NË VITIN ...

1 PROCESVERBAL PËR VLERËSIMIN E VITIT TE DYTË NË VITIN AKADEMIK 2000 - 2001 I mbajtur sot në datën 23.05.1999, në mbledhjen e këshillit pedagogjik për vlerësimin përfundimtar të studentëve që kane mbaruar vitin e dytë në vitin akademik 2000 - 2001, sipas pasqyrës, në bazë të ...

P R O J E K T L I GJ PËR TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE ...

P R O J E K T L I GJ PËR TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE PRIVATE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit