Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kienet

mal-mixja tas-snin tilfet il-popolarità li

27 mal-mixja tas-snin tilfet il-popolarità li kienet tgawdi fost il-poplu G˙awdxi. Tumas Cassar mill-G˙arb fl-1834 sewwa minn butu l-˙sarat li kienet ©arrbet u biex ma taqax tella' ˙ajt fuq in-na˙˙a tat-Tramuntana.

STQARRIJ A - MALTI - Is-sistema l-ġdida tat-transport ...

al raħal ta’ Għ ajnsielem is-sistema ser tkun ħ afna għ ar milli kienet qabel, wara tant snin li x-xarabank kienet tgħ addi kuljum għ al aktar minn darba mil-pjazza tarraħ al. Waqt laqgħa li saret fl-14 ta’ Marzu 2011 bejn s-Sindki Għawdxin u r-rapprezentant Kap tas-Segretarjat tal ...

2007 Maltese Continuers Level public examination

Kienet t]it bi``a kartuna soda u twila bejn \ewg bi``iet ta' drapp li kienet ti[i mqeg]da fuq ir-ras tal-mara u kienet issa]]a] it-tarf tag]ha bil-wajer.

Felix F E L I X I S S U E N O . 1

Kienet spon kelli balla rabja mo]bijja u ]ri[tha. Kienet spon kelli balla rabja mo]bijja u ]ri[tha. Kienet spon kelli balla rabja mo]bijja u ]ri[tha.

TRIBUNAL GHAL SERVIZZI FINANZJARJI - Chairman Joseph Kenely M ...

Peress illi s-Sinjura Troisi kienet qed tinsisti ghar receipt jien ic-cheque sarraftu allavolja r-rata illi qalli biha s-Sur Troisi kienet ma’ ntlahqitx.

ATT DWAR IL-PORTIJIET {IELSA TA' MALTA (KAP. 334)

Is-sostituzzjoni ta' l-Iskeda mag[mula bis-sa[[a ta' l-artiklu 3 ta' dan l-Ordni kienet approvata b'Ri]oluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati tat-23 ta' Jannar, 2008.

FKNK

FKNK. 8 Jannar 2012. Maltese. Il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data jwissi lill-BirdLife Malta. Fid-Deċiżjoni mgħ otija fit-22 ta’ Diċembru 2011 mill-Kummissarju tal-Protezzjoni tadData rigward ilment li kienet ressqet il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti (FKNK) kontra l ...

MALTAPOST TO ISSUE OCCASION CARDS COMMEMORATING NEW ...

Il-bolla stampata fuq dawn il-Cards ghandha valur ta' 51c (Euro 1.19), u kienet giet disinjata originarjament mill-Kavallier Emvin Cremona. Din il-bolla kienet inharget ghall-ewwel darba fid-9 ta' Frar 1960, biex tfakkar id-dsatax-il centinarju tan-nawfragju ta' San Pawl, u turi l-konsagrazzjoni ...

MALTESE CRAFTS TO FEATURE IN FORTHCOMING MALTAPOST STAMP ISSUE

Xoghol fil-Hgieg (16c / Euro 0.37) Lejn l-ahhar tas-snin hamsin u l-bidu tas-sittinijiet fis-seklu li ghadda, l-Amministrazzjoni Kolonjali Ingliza kienet bidet tirreklama lil Malta bhala destinazzjoni turistika.

Gazzetta tal-Gvern ta' Malta

It-18 ta' Awwissu, 2011 (File No. L 320/86/II/3) Plot 3 DIKjArAzzjONI tAL-PreSIDeNt tA' MALtA Illi b'dikjarazzjoni tal-President ta' Malta tat-8 ta' Ġunju, 1990, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont iddispożizzjonijiet ...