Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kienu

L-G˙arb fl-Img˙oddi u Ilum

Kienu hafna nies m˙ar©in sewwa fis-seng˙a tal-insi© u kienu jag˙mlu xog˙ol sabi˙ ˙afna. Kienu ja˙dmu qliezet, dbielet, loΩor, trie˙i, mkatar, nvesti u tant ˙wejje© sbie˙ o˙ra kienu jin˙admu mix-xju˙ tag˙na fuq in-newl.

TRIBUNAL GHAL SERVIZZI FINANZJARJI - Chairman Joseph Kenely M ...

dikjarat illi ghac-cheque ta’ GPB36,838.25 kienu se jhallsu Lm23,553.87 — minn Rosanne Galea. (d) Noti ta’ minuti ta’ laqgha li nzammet fid- 19 ta’ Settembru 2001 u li ghaliha kienu

MALTA'S PREHISTORIC SCULPTURES ON STAMPS

L-abitanti rnexxielhom jizviluppaw forom ta' arti li kienu distintivi u wkoll unici. Huma hadmu bl-iktar materjali semplici li l-gzejjer setghu joffru, u pproducew il-bini uniku maghruf illum bhala t-Tempji Megalitici ta' Malta.

ATT DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR TAL-IŻVILUPP (KAP. 504)

(2) It-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar għandu jitratta: (a) appelli ippreżentati quddiem il-Bord tal-Appelli dwar l-Ippjanar u li, qabel il-31 ta' Diċembru 2010, kienu għadhom m'humiex differiti għal deċiżjoni; (b) appelli li, wara li tingħata deċiżjoni preliminari fihom mill ...

MALTESE CRAFTS TO FEATURE IN FORTHCOMING MALTAPOST STAMP ISSUE

Xoghol bil-hadid (8c / Euro 0.19) Diversi haddieda f'Malta u Ghawdex kienu jispecjalizzaw fi gradi mahduma fil-hadid ghal gonna u btiehi, kolonni disenjati, balavostri ghal galleriji u turgien, twieqi, felestruni u xoghol simili.

IN VIVO -DERIVED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE ...

EN/MT 6 qattgħu s-sitt xhur immedjatament qabel il-ġbir fit-territorju tal-pajjiż esportatur f'mhux aktar minn żewġ merħliet:-li, skond ir-riżultati uffiċjali, kienu ħielsa mit-tuberkulożi matul dak il-perjodu,-li, skond ir-riżultati uffiċjali, kienu ħielsa mill-bruċellożi ...

Mill-pinna ta' l-istudenti

Ma' dawn nistg]u norbtu l-priedka tat-tifel.L-ori[ini fl-img]oddi kien hawn ir[iel li kienu jissej]u kjeri`i. Dawn kienu jilbsu suttana u kellhom xi obbligi b]all-qassisin.

Continuers Level

Jikkampjaw f'postijiet qrib ta' fejn isir il-festival u jiltaqg]u ma' \g]a\ag] o]rajn li kienu ltaqg]u mag]hom fis-snin ta' qabel. Din sejra tkun il-]ames sena li ilu mwaqqaf il-festival.

Patrimonju fil-BerÌa ta' Kastilja our Heritage at tHe ...

2 it-taraÌ ewlieni main stairCase Mezza - Armatura tal-Infanterija, Armier ta' Nofs is-Seklu 16 din hi armatura tal-infanterija g˙alkemm it-tip ta' elmu f'dan is-sett kien l-aktar jintuƒa g˙at-ta˙ri© militari. l-erba' settijiet ta' armaturi li naraw f'Kastilja ori©inarjament kienu fl-armerija tal ...

2007 Maltese Continuers Level public examination

4 Artiklu fil-Gazzetta L-G]onnella (The Faldetta) Fl-img]oddi, il-]wejje[ li kienu jilbsu n-nisa Maltin kienu differenti ]afna minn dawk li jilbsu illum.