Sputtr.com | Alternative Search Engine

Klasyfikowana

Wzbogacanie węgla w zakøadach przeróbczych należących do ...

Węgiel surowy 30 - 0 mm kierowany jest do Zakøadu Wzbogacania i Odsiarczania Miaøów gdzie poddaje się go dwustopniowej klasyfikacji najpierw na przesiewaczach typu Liwell na klasy ziarnowe 30 - 2 mm i 2 - 0 mm a następnie klasa ziarnowa 2 - 0 mm klasyfikowana jest na hydro-cyklonach —500 z ...

TAB.1. KLASY EKSPOZYCJI (wg PN-EN 206-1 z uzupełnieniem PN-B ...

Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej W przypadku,gdy beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe jest narażony na działanie chlorków pochodzących z wody morskiej, znajdujących się w wodzie lub w powietrzu, ekspozycja powinna być klasyfikowana w następujący sposób: XS1 ...

KCh ORLEN OIL TRAFO EN

Nie została klasyfikowana dla środowiska: Nie została klasyfikowana Nie została klasyfikowana 2.2. Elementy oznakowania Piktogram: GHS08

Microsoft Word Viewer - Nowa karta charakterystyki - cynk wtorny

Wersja: 1.0 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 2: Identyfikacja zagro*e* 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z dyrektywa 67/548/EWG Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla zdrowia czøowieka.

KARTA CHARAKTERYSTYKI_Gliceryna farmaceutyczna_czerwiec_2009

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Klasyfikacja substancji Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.2001.11.84) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 roku w ...

Należy używać wyłącznie akumulatorów. Słuchawkę ...

•Sieć elektryczna klasyfikowana jest jako niebezpieczna. Jedyny sposobem odłączenia zasilania od zasilacza jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego.

PLAutomatyczna sekretarka

•Sieć elektryczna klasyfikowana jest jako niebezpieczna. Jedyny sposobem odłączenia zasilania od zasilacza jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego.

Tkanki

• Rodzaje tkanek: 1) nabłonkowa 2) łączna 3) mięśniowa 4) nerwowa (Niekiedy krew jest klasyfikowana jako odrębna tkanka, ale częściej jako rodzaj tkanki łącznej.)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO OLEJ NAP ...

Identyfikacja zagro * e * Zgodnie z obowi*zuj*cymi przepisami produkt zaklasyfikowano jako niebezpieczny dla zdrowia Zag ro * enie po * arowe: Ciecz palna nie klasyfikowana jako niebezpieczna.

KARTA CHARAKTERYSTYKI_Gliceryna techniczna_czerwiec_2009

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Klasyfikacja substancji Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.2001.11.84) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 roku w ...