Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kljub

Animal bones from the medieval settlement Otok (Gutenwerth ...

Zaradi njene robustnosti pa bi bilo obravnavano stopal-nico kljub temu smiselno pripisati vprežni živali. 2. Pri vprežnem govedu se včasih pojavijo bolj ali manj simetrične depresije, predvsem nad distalno epifizo dlančnic na njihovi palmarni strani.

FORMS OF RURAL SETTLEMENTS IN POLAND AND THEIR TRANSFORMATION ...

Vse to ter številni kulturni vplivi iz sosedstva so oblikovali zelo raznolika podeželska naselja, ki so se kljub obema svetovnima vojnama in radikalnim prostorskim posegom v času socializma v marsičem ohranili do danes.

Slovenian Forestry Institute Silva Slovenica Studia ...

v sloveniji je bil razvoj gozdnih inventur kljub obetavnim začetkom počasen. z izjemo gozdnega gospodarstva Bled so se v glavnem začele opravljati šele ob

Causes of nitrate leaching from agriculture land in Slovenia

Kljub temu, da se v Sloveniji intenzivna kmetijska območja razlikujejo po količini padavin, kmetijski praksi ter talnih lastnostih, je dinamika izpiranja nitrata na vseh območjih predvsem odvisna od vremenskih razmer in gnojenja.

GLOBOKA INFILTRATIVNA ENDOMETRIOZA DEEP INFILTRATING ...

Kljub številnim teorijam etiologija endometrioze v veliki meri še ni pojasnjena. Poleg genetskih in imunoloških dejavnikov igrajo vlogo v nastanku endometrioze tudi dejavniki tveganja iz okolja, med katerimi se najpogosteje omenja dio-ksin. 1 Natančna incidenca endometrioze ni znana, saj je kljub ...

Ekonomsko*poslovna fakulteta Maribor

Poudarek bo na zgoščenem, a kljub temu celostnem razumevanju statistične teorije, ki vključuje metode za analizo modelov z eno enačbo. Predmet bo pokrival formulacijo in oceno ekonometričnih modelov.

NASTANEKLaCrO MED ZGOREVALNOSINTEZO

Kljub{tevilnimraziskavam in enostav-nemuosnovnemuprincipupogostoostanenepojasnjen. Prireakciji (ena~ba 1) trdnihkomponent Ain Bvtrdno komponentoABzdovoljvisokim tali{~emsereakcijska toplotaredoksreakcijeporabiizklju~nozanastanek enofaznegaprodukta in njegovosegrevanje.

1 IBAC knjiga

Kljub majhnemu naboru zvokov se je izkazalo, da je vsak osebek oddajal razliœne tipe zvokov in njihovega zapored-ja. Sosednje æivali imajo lahko enak nabor zvokov, vendar ima vsak drugaœno zaporedje in vrednosti entropije.

An empirical comparison of Item Response Theory and Classical ...

Kljub tem teoretičnim prednostim TOP v primerjavi s klasično testno teorijo (KTT) pa rezultati empiričnih raziskav pogosto ne pokažejo sistematičnih razlik med parametri po KTT in TOP ter med stopnjo invariantnosti parametrov po KTT in TOP.

GEOGRAFIJA BREGINJSKEGA KOTA

Zaradi strme struge in velike intenzitete padavin, ima kljub povprečnemu nizkemu vodostaju hudourniški značaj in s tem povezano izredno erozijsko moč, ki pa je zmanjšana z betonskimi pregradami.