Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kmetijsko

Oset Rafael s.p.

Oset Rafael s.p. Cesta na kmetijsko öolo 13, 3230 äentjur phone: +386 3 749-04-50 | telefax: +386 3 749-04-51 | rafael@oset.si | www.oset.si Oset Rafael s.p. | Cesta na kmetijsko öolo 13, 3230 äentjur | phone: +386 3 749-04-50 | telefax: +386 3 749-04-51 | rafael@oset.si | www.oset.si ...

Alp-Water-Scarce

14 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (SI) 15 Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und

POJAV IN ŠIRJENJE TUJERODNE VRSTE DNEVNEGA METULJA ...

K LJUČNE BESEDE : Hymenoptera, Andrenidae, Andrena , Slovenija, favna FIRST RECORD OF THE NEARCTIC LEAFHOPPER ERASMONEURA VULNERATA (FITCH, 1851) [HEMIPTERA, CICADOMORPHA: CICADELLIDAE] IN SLOVENIA Gabrijel S ELJAK Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica, Slovenia Abstract - ...

Stročnice v kolobarju slovenskih ekoloških kmetij

Na podlagi pozitivne kontrole kmetije, pridelkov in izdelkov po SIST EN45011 dobi ekološki kmet plačilo od države (kmetijsko okoljski ukrepi - SKOP) kot nadomestilo zaradi manjšega dohodka, ki bi ga dosegel pri konvencionalni pridelavi in reji. 1.2 Namen in domneva raziskave Z analizo anketnih ...

Dedek Jaka_Babica Jerca_Best Practice_CSRD_Food

Out of these KZK Kmetijstvo Sencur, Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga and Sava, Kmetijsko gozdarska zadruga Lesce are sizable organisations, employing between 31 and 46 people and with revenues ranging from 4.5 million EUR to 9.6 million EUR.

DEFINICIJE IN POJASNILA DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

KMETIJSTVO Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokro`ena ter enotno vodena celota kmetijskih zemlji{~, gozdov, zgradb, opreme in delovne sile, ki se ukvarja s kmetijsko pridelavo.

SULPHUR AND CHLORINE CONTENT IN FORAGES FROM DEFINED REGION

b) M-Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, Kolodvorska 25, SI-1330 Kočevje, Slovenia. c) "Jo ef Stefan" Institute, Jamova 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Ph.D. Received April 06, 2000, accepted October 16, 2000.

KOMUNIKACIJSKA PODPORA NATURI 2000 V SLOVENIJI 2006 - 2007

... Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation ), Duπan GaËnik, dr. Peter Skoberne (oba Ministrstvo za okolje in prostor / both Ministry of Environment and Spatial Planning ), Anton Lesnik, spec. (Zavod za gozdove Slovenije / Slovenian Forest Service ), dr. Jernej Demπar (Kmetijsko ...

Acta - 31/2 Zdenko

Med samim vrtanjem so imeli vzorci vode relativno veliko koliino NO 3 (27 mg/l), ki se je, zaradi zavarovanja podroja pred kmetijsko dejavnostjo, zniæala.

MNOŽIČNO VREDNOTENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

521 Geodetski vestnik 52/2008-3 IZ ZN IZ ZN IZ ZN IZ ZN IZ ZN ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS TI IN S TI IN S TI IN S TI IN S TI IN S TR TR TR TR TR OKE OKE OKE OKE OKE agricultural land, valuation model, net income zone, bonita points, value zone KLJUČNE BESEDE kmetijsko zemljišče, model vrednotenja, dohodkovna cona, bonitetne točke ...