Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kodljivo

Varnostni list - 1 Identifikacija snovi/pripravka in podatki ...

R65 Zdravju {kodljivo: pri zau`itju lahko povzro~i po{kodbo plju~. R66 Ponavljajo~a izpostavljenost lahko povzro~i nastanek suhe in razpokane ko`e.

RAKOLL EXPRESS 25

skupina 5 Lepila Skladiš~e: Ljubljanska 45, Kamnik, tel.: 01/830 36 53, fax: 01/830 36 59, www.klp.si, e-mail: info@klp.si Poslovalnica: Goraždanska 118, Zenica, tel.-fax: 032/42 14 37, e-mail: euromas@bih.net.ba 00-E GXL - 4 PLUS EVROPA program LJUDIMA I OKOLINI NE[KODLJIVO LJEPILO JEDNOKOMPONENTNO ...

Strokovni recenzentki: asist. dr. Maja Rus-Makovec, dr. med ...

[KODLJIVO PITJE IN SINDROM ODVISNOSTI 1. OD ALKOHOLA PRI NEKATERIH SKUPINAH 1. PREBIVALSTVA [KODLJIVO PITJE PRI MLADOSTNIKIH Mladostniki{~esamegasebeznotrajskupinvrstnikov in se~ustvenoosa-mosvajaodstar{ev.

Slovenski grb nosi uni~enje?

Avtorica Mojca Mihael, obli-kovalka umetni{ke keramike in direk-torica Zavoda za izume in znanstveno raziskovanje finosnovnih stanj - pra-pok po izvirni resnici, v knjigi med dru-gim sporo~a, da uradni slovenski grb zelo {kodljivo deluje na vse ljudi in sla-bo vpliva na obstoj na{e dr'ave. Trdi, da je ...

DIREKTIVAEVROPSKEGA PARLAMENTA INSVETA 95/46/ES zdne 24 ...

... da jepostopekvskladuznacionalnimi predpisi, kisosprejetinapodlagitedirektive; (49) kerzato, da biseizognilineprimernimupravnim for-malnostim, državečlanicelahkopredvidijoizjemeod obveznostipouradnemobveščanjuinpoenostavljanju zahtevanegauradnegaobveščanja, kadarobdelavazelo verjetnoneboš kodljivo ...

REGULACIJA CENTRALNEGA OGREVANJA

Sistem regulacije ogrevalne naprave mora zagotavljati: • stalno prilagajanje toplotne mo≠i naprave spreminjajo≠im se pogojem okolice, • mo∫nost nastavitve in doseganje ustrezne temperature v prostorih, • energijsko u≠inkovito in okolju ne∏kodljivo delovanje ogrevalne naprave, • gospodarno ...

CIP - Katalo`ni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna ...

Tudi ~e ni odgovorna financerju za finan~no upravljanje, bo slaba izvedba zaupanih nalog {kodljivo vplivala na celoten projekt. Partnerje mora projekt zanimati, njihovi motivi in dejavnosti se morajo skladati s prijaviteljevimi, biti morajo zmo`ni izvesti svoj obseg projekta.

• letnik 5. • {t. 24 • februar 2005

Ker `ivo srebro sodi med zelo strupene kovine in `e v majhnih koli~inah {kodljivo vpliva na `iv~ni sistem in ker `e dolgo vemo, da so vsi trije v preteklosti najve~ji evropski proizvajalci, Almaden v [paniji, Monte Amiata v Italiji in Rudnik `ivega srebra v Idriji, `e nekaj let zaprti, nas je zanimalo ...

ZAKON

Pod obavljanjem kafilerijskih poslova podrazumijevaju se poslovi uklanjanja pasa lutalica, eutanazija i ne{kodljivo uklanjanje 'ivotinjskih le{eva sa javnih povr{ina; 14.

Proteinopatije- bolezni odlaganja napa~no zvitih beljakovin

[kodljivo delo-vanje oksidativnega stresa na prepisovanje in zvijanje beljakovin se zleti kopi~i in pove~ana koli~ina okvarjenih beljakovinskih mole-kul postaja prevelik zalogaj za postarane sisteme, ki so vmlaj{ih letih uspe{no odstra-njevali napa~no zvite molekule.