Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kojih

DISTRIBUCIJASOJEVAI KRETANJE REZISTENCIJE GRAM POZITIVNIH I ...

U na{oj sredini, od ukupno 484 izolata najvi{e je bilo sojeva S. aureus 73 (15%) od kojih je 50 (10% u odnosu na ukupan broj izola-ta) MRSA, zatim Staphylococcus species 62(13%) od kojih je 18 (10% u odnosu na ukupan broj izolata) MRSS, Acinetobacter species 57 (12%), Pseudomonas aeruginosa 53 (11% ...

Zemlje iz kojih su došli sudionici konferencije.http://www ...

3. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 7. savjetovanje Kartografija i geoinformacije s međunarodnim sudjelovanjem u Splitu, 14-16. rujna 2011. Osnovni podaci: Mjesto: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, Split Vrijeme: 14-16. rujna 2011.

PROSUDBA NEKIH FAKTORA RIZIKA KAO BILJEGA ZA OTKRIVANJE ...

113 STRU^NI ^LANCI PROFESSIONAL PAPERS Odjel za ginekologiju i porodiljstvo i Odjel za patologiju* Klini~ke bolnice Osijek PROSUDBA NEKIH FAKTORA RIZIKA KAO BILJEGA ZA OTKRIVANJE BOLESNICA U KOJIH ]E SE RAZVITI RECIDIVNI RAK VULVE RISK FACTOR EVALUATION USED AS INDICATORS IN EARLY DETECTION OF ...

raznolikosti tipova tla, te

Pored vina redovnih berbi, ovdje se proizvode i izvanredna predikatna vina i dobro zapaûeni pjenuöci, te likerska i aromatizirana vina, od kojih se is ti * e samoborski bermet.

Med Pregl 2008; LXI (9-10): 489-496. NoviSad: septembar-oktobar.

Sazetak - Istrazivanjern jeobuhvacen 91 pacijcnt ked kojih jc ELISA tcstom dokazuna akutna iii ranija infekcija EBV. Svi pacijcnti su tcstirani i Paul-Bunnell-Davidsohntestom, a na 20 pacijcnata prirncnjcn jc brzi skrining test Clearview IA1.

EKSpERIMENTALNOM MODELU pACOVA HEALING OF EXTRACTION WOUND IN ...

kojih su odstranjene polne žlezde, pankreas, druga tkiva ili organi, kod kojih je namerno pravljen defekt u kosti vilica i nakon toga prćen

Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja ...

Metoda : Obuhvaćene su dvije skupine ispitanika: ovisnici bez pridruženih psihotičnih epizoda, odnosno oni kod kojih uslijed konzumacije droga nije došlo do psihotične dekompenzacije, te ovisnici koji pokazuju psihotične obrasce ponašanja, odnosno oni kod kojih je konzumacija droga potencirala ...

Pokretljivost koljena nakon ugradnje totalne cementne endoproteze

Analizirane su one endoproteze kod kojih su komponente po-stavljene u neutralnom položaju, te kod kojih je uspostavljen dobar balans mekih čes* .

Prognostički i terapijski značaj rezidualnog tumorskog ...

Podaci potrebni za navedenu analizu prikupljeni su retrospekti-vno uvidom u medicinsku dokumentaciju bolesnica kod kojih je u Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Sr-bije u periodu od 1995. do 2000. godine urađena konizacija.

Genetska karakterizacija hrvatskih autohtonih pasmina ovaca ...

Analizom Y kromosoma identificirano je pet različitih haplotipova, od kojih je H6, karakterističan za većinu domaćih populacija ovaca i europskog muflona, bio najučestaliji (90,5%).