Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kolenn

Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů Autor práce: Libor Škabroud Vedoucí práce: Mgr. Alena Bínová 6.

KYSL˝KOV… RADIK`LY, OXID DUSNAT› A†ANTIOXIDA¨N ...

163 lytickØ iÛny ûeleza sa namerali bleomycÌnov˝m testom pribliûne v†40 % synoviÆlnych tekutÌn aspirovan˝ch zo zÆpalom postihnut˝ch kolenn˝ch kÂbov u†pacientov s†reumato-idnou artritÌdou (5). éelezo v†ionizovanej forme, ako sa dokÆzalo, priamo stimulovalo peroxidÆciu ...

Fyzioterapia po frakturach v oblasti kolenneho klbu

Zisťujeme: • obmedzenú alebo zv˝öenú pohyblivosť, • zv˝öen˝ odpor pri pohybe, • odpor pri pruûení v krajnom postavení. 6.8 Vyöetrenie aktívnej pohyblivosti Vyöetrenie pohyblivosti v rovine sagitálnej S, frontálnej F, rotačnej R a transverzálnej T. Kolenn˝ k ĺ b: V rovine ...

(Microsoft Word - Tot\341ln\355 endoprot\351za kolenn\355ho ...

1 1 1 1 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU Artrosa Artrosa Artrosa Artrosa Rozd*len Rozd*len Rozd*len Rozd*leníííí Indikace Indikace Indikace Indikace léka ...

IndividuÆlne vyhotovovanØ ortopedickoprotetickØ pomÙcky a ...

V prÌpade, ûe pacient si doplatÌ rozdiel medzi zÆkladn˝m funkn˝m typom (v rÆmci reûimu, do ktorØho bol zaraden˝) a rozöÌren˝m funkn˝m typom (napr. kvalitnejöie odæahenØ materiÆly, kolenn˝ kÂb, chodidlo a pod.), potom moûno vyhotoviù takœ pomÙcku aj bez sœhlasu revÌzneho lekÆra.

Vyuûitie jednotliv˝ch metodík pri lumboischiadickom ...

- 2) prítomnosť halluces valgi - 3) konfigurácia l˝tka, l˝tkov˝ch svalov - 4) postavenie kolenn˝ch kĺbov- valgozita, varozita, recurvata - vyöetrenie panvy: - 1) postavenie panvy: rotovaná, vybočená, - 2) tonus gluteálnych svalov, či gluteálne ryhy sú v rovnakej v˝öke ...

vod íích PaedDr. Jitka VinduJitka Vindu Č Červen 2008 ...

ííííprovprova kolenna kolenn ááááddnn íííme po íme po íívvkloub kloub sséérii rii prudkých, trhavých a n po pprudkých, trhavých a n

Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii ...

Indikace: funkční instabilita hlezenných kloubů (po úrazech, po operacích), poruchy statiky nohy (plochonoží), poruchy funkce kolenn ích, kyčelních ramenních kloubů (obrázek 3).

Revmatochirurgie nohy

Před plánováním operací na noze a hleznu je proto nutné vzít v úvahu i postavení v kolenn ím a kyčelním kloubu. Při ponechané valgózn í nebo varózní deformitě kolenního kloubu bude docházet k asymetrickému našlapování a operační korekce deformit nohy bude neús pěšná.