Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kombetare

Qendra Kombëtare e Licencimit (QKL)

Even easier businesses in Albania! National Licensing Center No more information vacuum, no more wandering from one office to another, no more stacks of documents to fill out, and long hours spent trying to get a license, authorization or permit for your business activity!

Banka Kombetare Tregtare sh.a.

Banka Kombetare Tregtare Sh.A. Consolidated interim statement of comprehensive income for the six-month and three-month periods ended 30 June 2010 and 2009 (amounts in USD, unless otherwise stated) 2 Notes Six-month period ended 30 June 2010 Three-month period ended 30 June 2010 Six-month period ...

STRATEGJIA KOMBËTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR ...

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government _____ STRATEGJIA KOMBËTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË KUFIRIT NATIONAL STRATEGY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON INTEGRATED BORDER MANAGEMENT ...

MINISTRY OF TOURISM, CULTURE YOUTH AND SPORTS

5 National Youth Strategy liSTË e ShkurTimeve hYrJe STRATEGJIA KOMBËTARE E RINISË GRUPI I EKSPERTËVE STrukTura KUSHTET A KTUALE VIZIONI, PËRPARËSITË DHE QËLLIMET STRATEGJIKE POLITIKAT RRJEDHOJAT DHE BURIMET LLOGARIDHËNIA, MONITORIMI DHE ANALIZA VLERËSUESE pËrmaSaT STraTegJike ...

ALMEX - ALBANIAN MILITARY EXHIBITION, A MILITARY PROMINENT EVENT

SHENJESTRAT E ALMEX: • prezantimi i te rejave ne fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, tendencave dhe orientimeve me te fundit te teknologjive te posaçme, sektorin e armatimeve, sigurisë etj.; • prezantimi i sipërmarrësve kombëtare dhe ndërkombëtare qe operojnë ne industrinë komplekse te ...

NATIONAL ANTI-DRUGSTRATEGY AND ACTION PLAN OF THE REPUBLIC OF ...

CONTENT ABBREVIATIONS 5 I. INTRODUCTION 6 II. VISION AND MISSION 7 III. METHODOLOGY 7 IV. GENERAL PRINCIPLES 8 4.1 The Principle of Constitutionality and Legality 8 4.2 The Principle of Human Rights Protection 8 4.3 The Principle of Health Care 8 4.4 The Principle of Guaranteeing the Safety to ...

Traffic Safety Facts Bicyclists and Other Cyclists

"The 716 bicyclist deaths in 2008 accounted for 2 percent of all traffic fatalities during the year."

NEUE SCHÖNHAUSER FILMPRODUKTION präsentiert in koproduktion ...

NEUE SCHÖNHAUSER FILMPRODUKTION präsentiert in koproduktion mit ON FILM SWR ARTE mit unterstützung von QKK QENDRA KOMBETARE E KINEMATOGRAFISE MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS einen film von JOHANNES NABER "DER ALBANER" mit NIK XHELILAJ XHEJLANE TERBUNJA IV AN ...

One Hundred Eleventh Congress of the United States of America

H.R.6523 One Hundred Eleventh Congress of the United States of America AT THE SECOND SESSION Begun and held at the City of Washington on Tuesday,

LIGJ Nr. 9723, datë 3.5.2007

LIGJ Nr. 9723, datë 3.5.2007 PËR QENDRËN KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i ligjit Ky ligj ...