Sputtr.com | Alternative Search Engine

Komitetit

Opinioni i Komitetit Keshillues ne Konventen Kuader per ...

Opinioni i Komitetit Keshillues ne Konventen Kuader per Mbrojtjen e Minoriteteve Permbledhje ekzekutive Duke ndjekur raportin fillestar te Shqiperise me 26 Qershor 2001(nisur me 1 Janar 2001),Komiteti Keshillues filloi egzaminimin e raportit te shtetit ne mbledhjen e tij te 11-te me 10-14 ...

Marrëveshje

Në mënyrë që anëtarëve të Komitetit t'ju sigurohet liri e plotë e të shprehurit dhe pavarësi e plotë në kryerjen e detyrave të tyre, imuniteti ndaj procedurave ligjore lidhur me fjalën e thënë apo të shkruar si ndaj të gjitha veprimeve të ndërmarra nga ata në kapacitetin e tyre ...

U MBAJT MBLEDHJA VJETORE E KOMITETIT TË PËRBASHKËT TË ...

U MBAJT MBLEDHJA VJETORE E KOMITETIT TË PËRBASHKËT TË MARRËVESHJES ECAA BULETIN 1 janar 2011 Nr. 3 Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova Civil Aviation Authority of Kosovo Këtë vit, mbledhja e rregullt e Komitetit të Përbashkët të ...

Doracak për komitetin

10 ■ Në foto mund të shihet bashkëpunimi në mes të anëtarëve të Komitetit shkollor dhe Këshilltarëve për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës duke punuar rreth ekspozitës së organizuar me rastin e "Ditës së Tokës".

Zhvillohet takimi i parë i Komitetit Drejtues për Grantin e ...

Në kuadrin e Censusit të Popullsisë dhe Banesave, Programi IPA 2009 i fi nancuar nga Bashkimi Europian, në fund të muajit Mars 2011, u zhvillua takimi i parë i Komitetit Drejtues për Mar

Raport vjetor per veprimtarine e auditimit te brendshem dhe ...

... funksionimin dhe shpërblimin e anëtarëve të Komisionit të Kualifikimit për Çertifikimin e Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik”; dhe Vendim i Këshillit të Ministrave Nr . 548, datë 01.05.2008 “Për miratimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të Komitetit ...

për komitetin për të drejtat e fëmijës

Si të përgatitet një agjendë? 10 Raportet e komitetit shkollor me këshilltarët për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës 10 Pjesëmarrja e prindërve në komitetin shkollor 11 Mënyra e punës së komitetit shkollor 12 Atmosfera dhe relacionet në shkollë 13 Rregullat për siguri më të madhe ...

Konvent pr ruajtjen e trashgimis kulturore jomateriale

Numri i shteteve anëtare të Komitetit do të bëhet 24 me të arritur në 50 numri i shteteve palë në Konventë. Neni 6: Zgjedhja dhe mandati i shteteve anëtare të Komitetit 1.

PER BARAZINE GJINORE NE SHOQERI

Kryetari i Komitetit për Barazi Gjinore kryen këto detyra: a) i propozon Komitetit Ndërministror programet dhe planet e veprimit për promovimin e barazisë gjinore dhe buxhetin e Komitetit për realizimin e tyre; b) përgatit në fund të çdo viti një raport për Këshillin Ndërministror ...

Konventa europiane për parandalimin e torturës dhe ...

Vendimet e Komitetit merren me shumicën e anëtarëve të pranishëm, me përjashtim të dispozitave të nenit 10 paragrafi 2. 2 Komiteti vendos rregulloren e tij të brendshme. 3 Përmbushja e funksioneve të Sekretariatit të Komitetit sigurohet nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës.