Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kompetenca

Një qendër për të promovuar edukimin gjuhësor në Evropë

Komunikimi në një shoqëri shumëkulturore Ndërgjegjësimi shumëkulturor në edukimin e mësuesve të gjuhës; kompetenca ndërkulturore në komunikimin dhe mobiliteti profesional; mësimi bashkëveprues i ICC-së.

UČENJE UČENJA JE KLJUČNA KOMPETENCA VSEH ODRASLIH PRI ...

uČenje uČenja je kljuČna kompetenca vseh odraslih pri vseŽivljenskem uČenju. uČenje uČenja je kljuČna kompetenca vseh odraslih pri vseŽivljenskem uČenju

Ligji per proceduren administrative-shqip

Dispozitat e këtij Ligji zbatohen edhe nga personat fizikë dhe juridikë të cilëve me ligj, akt nënligjor ose kontratë u është dhënë e drejta për të ushtruar detyra dhe kompetenca me rëndësi publike. 1.3.

PËRPROCEDURËN KONTESTIMORE

KREUIX-SEANCATDHEAFAT ET (§§123-133) ..... 43 Seancat (§123) ..... 43 Afatet (§125) ..... 44 ...

Reformimi i Arsimit

Kompetenca metodologjike, K. komunikative dhe K. e nxënies janë pjesë integrale të kompetencës profesionale, personale dhe sociale. Kompetenca metodologjike është aftësia dhe gatishmëria e veprimit të planifikuar dhe të orientuar kah objektiva gjatë shqyrtimit të detyrave dhe problemeve ...

KORNIZA E KURRIKULUMIT TË KOSOVËS DORACAKU I ZHVILLUESVE ...

Kompetenca qytetare o Menaxhim i diversitetit në mënyrë konstruktive o Dëshmim i tolerancës dhe respektit për të tjerët o Dëshmim i pjesëmarrjes së përgjegjshme qytetare o Ndërmarrje e nismave për ndryshime në shoqëri dhe mjedis 1. komunikues efektiv 2.

Pasqyra 2: Buxheti i përgjithshëm i Kosovës 2004 Tabela B ...

... Kontrolli kufitar i bimëve 21 16 97,464 60,152 0 62,160 0 219,776 30740 0422 Zyra për pyjet publike 18 18 45,072 193,514 0 44,500 0 283,086 30750 0490 Administrata qendrore 0 45,702 0 0 0 45,702 Gjithsej Mallrat dhe shërbimet Pasqyra 2: Buxheti i përgjithshëm i Kosovës 2004 Tabela B: Për organizatat buxhetore me kompetenca ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

f) ushtron kompetenca të tjera që i ngarkohen atij me ligj, nga këshilli i qarkut ose nga kryesia e tij. 2. Në ushtrimin e kompetencave të tij, kryetari i këshillit të qarkut nxjerr urdhra me karakter individual.

Der Berufschulunterricht im Fokus

Analiza e mësimit tradicional A/13 Analizoni filmin. Shembulli 1: Cilat kompetenca vepruese synohen në mësim dhe cilat do të ishin të dëshirueshme?

PROGRAMET E EDUKIMIT

Kompetenca të përgjithshme: •*kapaciteti për të zbatuar njohuritë në praktikë; •*kapaciteti për t'u përshatur në situata të reja; •*aftësi të menaxhimit të informacionit; •*aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur; •*aftësi për të punuar në grup; •*kapacitet për të ...